Mas?a ro?linne

Mas?o do cia?a

Mas?a ro?linne to niezwykle warto?ciowe sk?adniki naturalnych kosmetykw. W przeciwie?stwie do olejw maj? sta?? konsystencj?, st?d ich nazwa. Z tego powodu wch?aniaj? si? wolniej, ale s? za to bardzo od?ywcze. Najlepiej stosowa? te nierafinowane, aby zachowa? jak najwi?cej w?a?ciwo?ci piel?gnacyjnych. Mo?emy dodawa? je do kremw i balsamw, ale rwnie? ??czy? z p?ynnymi olejami tworz?c puszyste mase?ka do cia?a. Czytaj więcej »Mas?a ro?linne

Piel?gnacja w?osw

Pielegnacja wlosow

Jak zacz??am prac? nad tym wpisem szybko okaza?o si?, ?e piel?gnacja w?osw to temat-rzeka. Postanowi?am wi?c omwi? go szczeg?owo w oparciu o dost?pne ?rd?a i w?asne do?wiadczenia. Mam nadziej?, ?e poni?szy tekst b?dzie dla Was czytelny i przydatny.

Piel?gnacja w?osw wcale nie jest takim ?atwym zadaniem. Przede wszystkim wymaga ona systematyczno?ci i cierpliwo?ci, a tak?e odpowiedniego dobrania sk?adnikw. Podobnie jak skra twarzy, w?osy s? bardzo nara?one na dzia?anie czynnikw zewn?trznych – s?o?ca, mrozu i wiatru. ?atwo te? uszkodzi? je mechanicznie pocieraj?c o ubrania. W dodatku ma wra?enie, ?e nie wystarczy znale?? jednego zestawu idealnych kosmetykw do w?osw, tylko trzeba dzia?a? w sposb r?norodny, aby zapewni? im odpowiedni poziom nawil?enia, od?ywienia i ochrony. Czytaj więcej »Piel?gnacja w?osw

Jak zrobi? krem?

domowy krem

Wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne. Jak zrobi? krem w domowych warunkach? Tak naprawd? wystarczy kilka prostych sk?adnikw i trzy kroki wymagaj?ce chwili skupienia. Oczywi?cie, gdy nabierzemy wprawy, mo?emy zacz?? eksperymentowa? z r?nymi dodatkami, ale proces tworzenia pozostanie ten sam. Wierzcie mi, ?e wi?kszo?? kupnych kremw nie umywa si? do tych w?asnor?cznie przygotowanych. Rwnie? rado?? z ich tworzenia jest ogromna.Czytaj więcej »Jak zrobi? krem?

Piel?gnacja twarzy

Naturalne kosmetyki

Piel?gnacja skry twarzy jest szczeglnie istotna, je?li chcemy wygl?da? pi?knie i zdrowo. Przede wszystkim, jako najbardziej odkryta cz??? naszego cia?a, jest najbardziej nara?ona na dzia?anie czynnikw atmosferycznych – s?o?ca, wiatru, mrozu itp. Poza tym, jest te? najbardziej widoczna, wi?c ka?dy chcia?by ?eby prezentowa?a si? m?odo i promiennie. Natura daje nam ogromny wachlarz sk?adnikw, ktrych mo?emy u?ywa? do jej piel?gnacji olejw, zi?, glinek i olejkw eterycznych. Musimy pami?ta?, ?e ka?da skra lubi co? innego, wi?c zanim stworzymy kosmetyk marze?, koniecznie musimy sprbowa? ro?nych opcji.Czytaj więcej »Piel?gnacja twarzy

Dlaczego naturalne kosmetyki?

naturalny krem

Powodw, dla ktrych warto u?ywa? naturalnych kosmetykw jest wiele. Najbardziej warto?ciowe s? te, ktre w?asnor?cznie przygotujemy w domu, ale wiadomo nie zawsze jest czas i ch??. Warto jest wi?c sprawdzi?, co marki produkuj?ce takie kosmetyki maj? do zaoferowania. Na szcz??cie, jest coraz wi?cej sklepw internetowych z naturalnymi produktami, a czasami nawet mo?na je znale?? w drogeriach. Zach?cam jednak, aby jak najwi?cej kosmetykw przygotowywa? samodzielnie w domu, zw?aszcza tych szybkich i prostych.Czytaj więcej »Dlaczego naturalne kosmetyki?

Magia kwiatw

Kwiaty

Kwiaty zachwycaj? r?norodno?ci? barw i zapachw. Warto jednak zwrci? uwag?, ?e wiele kwiatw, oprcz walorw dekoracyjnych, ma rwnie? w?a?ciwo?ci lecznicze i piel?gnacyjne. Ju? w Staro?ytno?ci korzystano z nich dla poprawy zdrowia i urody i do dzi? mo?emy us?ysze? wiele przekazw ludowych na ten temat. Warto zatem u?ywa? ich przy tworzeniu domowych, kwiatowych kosmetykw.Czytaj więcej »Magia kwiatw

Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw

W wielu ksi??kach na temat tworzenia w?asnych kosmetykw znajdziecie informacje o tym, w jaki niezb?dny sprz?t nale?y si? zaopatrzy?, aby w ogle zacz?? zabaw?. Szczerze mwi?c, ja na pocz?tku nie przywi?zywa?am do tego wi?kszej uwagi i korzysta?am z tego, co mia?am w domu. Dopiero po jakim? czasie, gdy zacz??am kombinowa? z bardziej skomplikowanymi recepturami, dokupi?am kilka potrzebnych mi rzeczy. Wtedy ju? wiedzia?am dok?adnie, co w?a?ciwie jest mi niezb?dne. Poni?ej opisz? kilka przydatnych akcesoriw, ale wszystko zale?y od tego, jakie kosmetyki planujecie przygotowywa?.Czytaj więcej »Akcesoria przydatne w przygotowywaniu domowych kosmetykw

Zmys?owa k?piel

Ka?dy z nas, a przynajmniej zdecydowana wi?kszo??, odczuwa czasami potrzeb? gor?cej, relaksacyjnej k?pieli. Aby j? jeszcze bardziej umili?, wzboga?my j? o dodatkowe sk?adniki, ktre zadbaj? o nasz? skr?, wp?yn? korzystnie na samopoczucie i podzia?aj? na zmys?y. W zale?no?ci od tego, na co mamy ochot? w danej chwili lub czego nasze cia?o potrzebuje, mo?emy przygotowa? r?ne jej rodzaje k?piel relaksuj?c?, poprawiaj?c? nastrj, uspokajaj?c?, czy lecznicz?. Mo?emy j? rwnie? po??czy? z aromaterapi?, stosuj?c w tym celu odpowiednie olejki eteryczne.Czytaj więcej »Zmys?owa k?piel

Jak wyd?u?y? trwa?o?? domowych kosmetykw?

naturalne kosmetyki, domowe kosmetyki, jak wyd?u?y? trwa?o?? domowych kosmetykw

Naturalne kosmetyki maj? to do siebie, ?e ich trwa?o?? jest znacznie krtsza ni? tych dost?pnych w sklepach. Wynika to z tego, ?e s? one przepe?nione r?nego rodzaju konserwantami. Je?li zainteresowali?cie si? tworzeniem naturalnych kosmetykw, na pewno chcecie unikn?? stosowania chemicznych dodatkw, ktrych dzia?anie mo?e okaza? si? szkodliwe dla skry. W jaki? sposb musimy jednak chroni? swoje domowe mazid?a, aby s?u?y?y nam jak najd?u?ej. Zdarzy?o mi si? kilka razy ?e mj domowyCzytaj więcej »Jak wyd?u?y? trwa?o?? domowych kosmetykw?

Olej rycynowy w domowej piel?gnacji ca?ego cia?a

Olej rycynowy, t?oczony z nasion r?cznika pospolitego, ma znakomity wp?yw na nasz? skr?, w?osy i paznokcie. Oprcz tego posiada dwie ogromne zalety jest bardzo ?atwo dost?pny (mo?na go kupi? w ka?dej aptece) i wyj?tkowo tani. Sprzedawany jest wy??cznie w formie rafinowanej, poniewa? nieoczyszczony zawiera zwi?zku szkodliwe dla organizmu. Jest bardzo g?sty, t?usty i powoli si? wch?ania, dlatego zazwyczaj przed u?yciem rozcie?cza si? go z l?ejszym olejem.Czytaj więcej »Olej rycynowy w domowej piel?gnacji ca?ego cia?a