Strona główna » Piel?gnacja w?osw

Piel?gnacja w?osw

Pielegnacja wlosow

Jak zacz??am prac? nad tym wpisem szybko okaza?o si?, ?e piel?gnacja w?osw to temat-rzeka. Postanowi?am wi?c omwi? go szczeg?owo w oparciu o dost?pne ?rd?a i w?asne do?wiadczenia. Mam nadziej?, ?e poni?szy tekst b?dzie dla Was czytelny i przydatny.

Piel?gnacja w?osw wcale nie jest takim ?atwym zadaniem. Przede wszystkim wymaga ona systematyczno?ci i cierpliwo?ci, a tak?e odpowiedniego dobrania sk?adnikw. Podobnie jak skra twarzy, w?osy s? bardzo nara?one na dzia?anie czynnikw zewn?trznych – s?o?ca, mrozu i wiatru. ?atwo te? uszkodzi? je mechanicznie pocieraj?c o ubrania. W dodatku ma wra?enie, ?e nie wystarczy znale?? jednego zestawu idealnych kosmetykw do w?osw, tylko trzeba dzia?a? w sposb r?norodny, aby zapewni? im odpowiedni poziom nawil?enia, od?ywienia i ochrony.

Na szcz??cie jest wiele darw natury, od zi? po oleje, ktre pomog? nam skutecznie dba? o w?osy bez wychodzenia z domu. Na wst?pie musimy okre?li?, jaki mamy rodzaj w?osw i wyprbowa? r?nych sk?adnikw polecanych do tego konkretnego typu. Jak ju? uda nam si? ustali?, co nasze w?osy lubi? najbardziej, to mo?emy pu?ci? wodze fantazji i sami przygotowywa? sobie r?nego rodzaju kosmetyki do ich piel?gnacji.

pielegnacja wlosow

Rodzaje w?osw

Na pocz?tek kilka wa?nych informacji. W?osy s? wytwarzane przez naskrek i wyrastaj? z mieszkw w?osowych. Sk?adaj? si? g?wnie z keratyny, ktra jest rodzajem bia?ka. Innym wa?nym sk?adnikiem jest melanina, od ilo?ci ktrej zale?y kolor w?osw. Rosn? one mniej wi?cej 1-2 cm. miesi?cznie (szybko?? wzrostu spada z wiekiem). U zdrowych w?osw ?uski przylegaj? do siebie, dzi?ki czemu s? g?adkie i l?ni?ce.

W?osy r?ni? si? nie tylko kolorem, ale tak?e grubo?ci?, porowato?ci? czy szybko?ci? przet?uszczania si?. Oprcz tego mog? pojawia? si? r?nego rodzaju problemy, na ktre trzeba zwrci? szczegln? uwag?. W zwi?zku z tym nie ma jednej idealnej receptury np. na maseczk? ka?de w?osy lubi? i potrzebuj? czego? innego. Musimy to mie? na wzgl?dzie tworz?c swoje kosmetyki.

W?osy normalne, suche i t?uste

S? r?ne kryteria, wed?ug ktrych mo?emy podzieli? w?osy. G?wnym jest podzia? na w?osy normalne, suche i t?uste, w zale?no?ci od aktywno?ci gruczo?w ?ojowych. Zwi?zany jest on g?wnie ze skr? g?owy. Mo?e si? zdarzy?, ?e w?osy szybko si? przet?uszczaj? ale w ?rodkowej cz??ci lub na ko?cach s? wysuszone. Dlatego szampon powinny?my dostosowa? do skalpu, od?ywk? natomiast do kondycji samych w?osw i nie nak?ada? jej nigdy na skr?.

Podobnie jak cera normalna, w?osy normalne bardzo rzadko wyst?puj? u doros?ych ludzi, s? raczej charakterystyczne dla dzieci przed okresem dojrzewania. S? zdrowe, mocne i l?ni?ce, wydzielaj? idealn? ilo?? ochronnego sebum, ktra nie pozostawia na nich widocznej warstwy.

W zale?no?ci od dzia?ania hormonw i sposobu piel?gnacji u doros?ych osb najbardziej powszechne s? w?osy suche i przet?uszczaj?ce si?. Jak ?atwo si? domy?li?, w przypadku suchych gruczo?y ?ojowe wydzielaj? za ma?o sebum, w przypadku t?ustych zbyt du?o. W?osy przesuszone, pozbawione odpowiedniej warstwy ochronnej, szybko trac? wod?, s? szorstkie, matowe, ?amliwe i ma?o elastyczne. Maj? te? tendencj? do nadmiernego puszenia si?, elektryzowania i cz?sto rozdwajaj? im si? ko?cwki. Niestety, s? charakterystyczne dla d?ugich w?osw w ?rodkowej i w ko?cowej cz??ci. Przy ich piel?gnacji nale?y skupi? si? na nawil?eniu i regeneracji.

Przet?uszczaj?ce si? w?osy cz?sto towarzysz? t?ustej cerze. S? odpowiednio nawil?one i chronione, ale zbyt ci??kie i ma?o puszyste. Poza tym nadmiar wyprodukowanego sebum jest widoczny na ich powierzchni, co nie prezentuje si? najlepiej. W?osy t?uste nale?y cz?sto my? letni? wod? przy pomocy delikatnych szamponw (unika? silnych ?rodkw chemicznych, np. z alkoholem). Plus jest taki, ?e poza odpowiednim oczyszczaniem nie wymagaj? szczeglnie du?o uwagi.

W?osy nisko-, ?rednio- i wysokoporowate

Inny podzia? dotyczy porowato?ci w?osw, czyli stopnia przylegania ich ?usek do siebie. Nie wyst?puje on raczej w fachowej literaturze, ale du?o na ten temat mo?emy znale?? na r?nych stronach internetowych po?wi?conych piel?gnacji w?osw. Wydaje si? on do?? praktyczny, dlatego postanowi?am o nim wspomnie?. Wed?ug tego kryterium mo?emy wyr?ni? w?osy o niskiej, ?redniej i wysokiej porowato?ci. Pierwsze s? g?adkie ale s?abo podatne na uk?adanie, gorzej przyjmuj? te? substancje od?ywcze. W?osy wysoko porowate natomiast s? szorstkie, cz?sto si? pusz? i pl?cz?. Z powodu rozchylonych ?usek s? te? bardziej nara?one na dzia?anie czynnikw zewn?trznych. W?osy o ?redniej porowato?ci znajduj? si? pomi?dzy i jest to najcz??ciej spotykany typ.

Poniewa? ?uski w?osa mog? by? w r?nym stopniu odchylone od w?osw, r?nej wielko?ci cz?steczki mog? do nich przenika?. Ma to ogromne znaczenie przy wyborze kosmetykw do ich piel?gnacji. Szczegln? uwag? powinny?my po?wi?ci? w?osom wysokoporowatym, ktre sta?y si? takie pod wp?ywem zbyt intensywnych zabiegw fryzjerskich (np. farbowania czy prostowania) i s? po prostu zniszczone.

Wi?cej informacji na ten temat znajdziecie na przyk?ad na stronie internetowej sklepu Anwen: https://sklepanwen.pl/strona/swiadoma-pielegnacja . Polecam rwnie? od?ywki tej firmy (mo?na tam znale?? wega?skie od?ywki do w?osw o ?redniej porowato?ci Zielona herbata, Irys i Bez).

Mo?emy podzieli? w?osy jeszcze na wiele innych sposobw na cienkie i grube, proste i kr?cone, jasne i ciemne. Wszystkie te czynniki maj? znaczenie w kwestii piel?gnacji.

Czym najlepiej piel?gnowa? w?osy?

Oleje

Oleje od?ywiaj? i wzmacniaj? w?osy, a tak?e tworz? barier? ochronn? zapobiegaj?c? utracie wilgoci, co rwnie? zapobiega ich przesuszaniu. Trzeba jednak uwa?a? z ich stosowaniem, poniewa? niektre stosowane w nadmiarze mog? przynie?? odwrotny skutek i przyczynia? si? do wysuszania w?osw i puszenia (np. olej kokosowy lub z miodli indyjskiej). Oleje mog? nas wspomc rwnie? w walce z r?nego typu problemami skry g?owy.

Godne polecenia s? tutaj oliwa z oliwek i olej jojoba, ktre doskonale od?ywiaj? i zmi?kczaj? w?osy, a tak?e olej konopny, ktry nadaje blasku i u?atwia ich rozczesywanie. Wszystkie trzy maj? bardzo uniwersalne zastosowanie. Innym olejem, ktry bardzo dobrze nadaje si? do piel?gnacji w?osw jest olej rycynowy o dzia?aniu wzmacniaj?cym. Jest jednak bardzo g?sty i ci??ki, dlatego najlepiej nak?ada? go na same ko?cwki (lub rozcie?czony z l?ejszym olejem na ca?e w?osy). Do w?osw cz?sto poleca si? rwnie? olej arganowy, ktry je wzmacnia i wyg?adza, a tak?e zapobiega rozdwajaniu si? ko?cwek oraz olej makadamia, ktry bardzo dobrze si? wch?ania i pe?ni funkcj? ochronn?. Olej kokosowy jest popularnym sk?adnikiem maseczek do w?osw sk?ada si? z bardzo ma?ych cz?steczek, ktre wnikaj? w g??b w?osw i wzmacniaj? je od ?rodka. Warto zwrci? uwag? tak?e na olej z miodli indyjskiej, ktry sprawia ?e w?osy staj? si? mi?kkie i przyjemne w dotyku, jednak stosowany zbyt cz?sto mo?e powodowa? puszenie.

Poni?ej szybka ?ci?ga z informacjami, jakie oleje nadaj? si? do piel?gnacji r?nego typu w?osw:

W?osy normalne – olej ze s?odkich migda?w, z pestek moreli, wiesio?kowy i s?onecznikowy.

W?osy suche – olej sezamowy, wiesio?kowy, kokosowy, s?onecznikowy, winogronowy i z awokado (ten ostatni o dzia?aniu od?ywczym i wzmacniaj?cym).

W?osy przet?uszczaj?ce si? – olej z czarnuszki, z pestek brzoskwini, sezamowy i wiesio?kowy.

Je?li nasze w?osy z jakiegokolwiek powodu s? zniszczone, warto zaopatrzy? si? olej jojoba, wiesio?kowy, z pestek brzoskwini, ze s?odkich migda?w lub w mas?o shea. Miejmy jednak na uwadze, ?e czasami lepiej obci?? bardzo zniszczone w?osy i wyhodowa? nowe, dbaj?c o nie tak, jak nale?y, bo na regeneracj? mo?e ju? by? za p?no. Jak borykamy si? z ?upie?em, pomocne mog? okaza? si? olej z czarnuszki, jojoba, wiesio?kowy lub z ogrecznika lekarskiego. W przypadku nadmiernego wypadania z pomoc? rwnie? przychodz? olej jojoba i wiesio?kowy.

Olejki eteryczne

Olejki eteryczne przede wszystkim pomagaj? walczy? z problemami skrnymi, ale rwnie? wspomagaj? regeneracj? i pobudzaj? porost w?osw. Nadaj? te? kosmetykom pi?knego zapachu, ktry przez jaki? czas utrzymuje si? p?niej na w?osach. Mo?na je dodawa? do maseczek i stosowa? w postaci wcierek w skr? g?owy wystarczy kilka kropli wybranego olejku eterycznego pomiesza? z ?y?k? oleju bazowego (nie stosujemy ich na skr? bez rozcie?czenia). Dok?adna ilo?? olejku zale?y od tolerancji naszej skry im wi?cej tym lepiej, ale trzeba bardzo uwa?a?, poniewa? nadmierna ilo?? b?dzie podra?nia? skr?.

W kwestii piel?gnacji w?osw najwi?ksz? uwag? warto zwrci? na olejek ylyng-ylang, ktry nadaje si? nawet do delikatnych w?osw i wspomaga nawil?anie. Drugim warto?ciowym olejkiem jest olejek rozmarynowy, ktry pobudza kr??enie krwi i przez to przyczynia si? do wzrostu nowych w?osw. Do piel?gnacji zarwno w?osw jak i skry g?owy dobrze nadaje si? te? olejek ja?minowy.

Olejki polecane do r?nego rodzaju w?osw:

W?osy normalne - olejek lawendowy, rozmarynowy, cytrynowy, pomara?czowy i geraniowy.

W?osy suche – olejek ylyng-ylang, geraniowy i lawendowy.

W?osy przet?uszczaj?ce si? – olejek paczuli (reguluje prac? gruczo?w ?ojowych), cyprysowy, bazyliowy, tymiankowy i rozmarynowy.

Je?li mamy w?osy zniszczone, powinny pomc olejki lawendowy, rumiankowy, sza?wiowy i tymiankowy. W przypadku wypadania natomiast pomocne b?d?, oprcz rozmarynowego, olejek tymiankowy, sza?wiowy, rumiankowy, cyprysowy, cytrynowy i r?any, ktre poprawiaj? kr??enie krwi w skrze g?owy. Dla osb borykaj?cych si? z problemem ?upie?u zbawienny mo?e okaza? si? olejek z drzewa herbacianego, geraniowy, lawendowy, z drzewa sanda?owego, rozmarynowy, bazyliowy, tymiankowy lub sza?wiowy.

Zio?a

Zio?a s? niezast?pione je?li chodzi o naturaln? regeneracj? i wzmocnienie w?osw. Mo?emy dodawa? je do maseczek, p?ukanek, a tak?e przygotowywa? z nich maceraty i u?ywa? ich do olejowania. Dobrze jest zachowa? tutaj r?norodno?? i obserwowa? efekty. Niektre zio?a maj? rwnie? korzystny wp?yw na kondycj? w?osw dzia?aj?c od ?rodka, przyjmowane w postaci zio?owych herbatek.

Najcenniejsze w piel?gnacji w?osw s? pokrzywa i skrzyp polny. Li?cie pokrzywy daj? efekt wzmacniaj?cy, sprzyjaj? porostowi i reguluj? wydzielanie sebum, przez co dobrze sprawdz? si? w przypadku w?osw t?ustych. Oprcz tego sprawiaj? ?e w?osy ?adnie si? b?yszcz? i wspomagaj? leczenie ?upie?u. Skrzyp polny natomiast regeneruje w?osy, wzmacnia je, sprzyja wzrostowi i zwi?ksza obj?to??. Ponadto osusza skr? g?owy (odt?uszcza), dzi?ki czemu rwnie? b?dzie pomocny w piel?gnacji w?osw przet?uszczaj?cych si?. Oprcz tego dzia?a dezynfekuj?co, przeciwzapalnie, ?ci?gaj?co i od?ywczo, wi?c rwnie? powstrzymuje wypadanie w?osw.

Rozmaryn, podobnie jak pozyskiwany z tej ro?liny olejek eteryczny, pobudza kr??enie krwi w skrze g?owy, co sprzyja porostowi w?osw. Podobne dzia?anie ma sza?wia, ktr? poleca si? szczeglnie do ciemnych w?osw, podobnie jak li?cie orzecha w?oskiego. Jasny kolor w?osw podkre?l? natomiast rumianek i p?atki s?onecznika, a rudy nagietek. Kwiaty lipy maj? dzia?anie nawil?aj?ce, przez co dobrze nadaj? si? do piel?gnacji w?osw suchych i zniszczonych. Oprcz tego dzia?aj? ochronnie i przeciwzapalnie.

W przypadku ?upie?u najlepiej sprawdz? si? p?ukanki ze skrzypu polnego, ktry ?agodzi stany zapalne i z sza?wii dzia?aj?cej przeciwgrzybiczo.

Inne sk?adniki

Oprcz olejw, zi? i olejkw eterycznych warto zwrci? rwnie? uwag? na kilka innych sk?adnikw, ktre dobrze sprawdzaj? si? w piel?gnacji w?osw. Jednym z nich jest gliceryna ro?linna. Jest bardzo cennym dodatkiem do kremw i balsamw, ale doskonale nadaje si? jako sk?adnik maseczek do w?osw. Dzia?a intensywnie nawil?aj?co i chroni w?osy przed utrat? wody. Innym wa?nym sk?adnikiem jest keratyna ro?linna, ktra jest naturalnym budulcem w?osw, przez co ma dzia?anie regeneruj?ce, odbudowuj?ce i wzmacniaj?ce. Bardzo warto?ciowe dla naszych w?osw mog? okaza? si? te? siemi? lniane dodawane do maseczek i ocet jab?kowy jako sk?adnik p?ukanek. Ten ostatni sk?adnik zmi?kcza w?osy, usuwa zanieczyszczenia, zamyka ?uski, przywraca rwnowag? PH skrze g?owy, u?atwia rozczesywanie, nadaje po?ysk i zmniejsza przet?uszczanie si? w?osw.

pielegnacja wlosow

Naturalne zabiegi piel?gnacyjne

Jest kilka prostych zabiegw, ktrymi mo?emy wzbogaci? swoje domowe spa je?li chodzi o piel?gnacj? w?osw. Aby szybko zobaczy? efekty, najwa?niejsze jest to, aby zabiegi te wykonywa? regularnie.

Olejowanie w?osw

Pierwszym zabiegiem, ktry zdecydowanie polecam, jest olejowanie w?osw. Najwa?niejsza kwestia to odpowiedni dobr oleju, bo ka?de w?osy lubi? co? innego. Najcz??ciej polecane oleje to kokosowy, z awokado, arganowy, rycynowy, konopny, ze s?odkich migda?w i z miodli indyjskiej. Ci??ko okre?li?, ktry z nich jest najlepszy, najlepiej po prostu wyprbowa? kilku. Testowa?am wszystkie powy?sze i mog? si? jedynie podzieli? swoimi do?wiadczeniami. Jestem posiadaczk? w?osw przet?uszczaj?cych si?, cienkich i ?rednioporowatych. U mnie najlepiej sprawdzi?y si? dwa ostatnie, z tym ?e olej z miodli indyjskiej stosowany z nadmiarze (cz??ciej ni? raz w tygodniu) spowodowa? straszne puszenie si?, wi?c stosuj? go z umiarem. Olej ze s?odkich migda?w zmi?kczy? i wyg?adzi? moje w?osy ju? po pierwszym u?yciu, wi?c si?gam po niego najch?tniej. Zupe?nie natomiast nie sprawdzi? si? w moim przypadku olej kokosowy niesamowicie obci??y? moje w?osy i nie mog?am si? go pozby? nawet po kilku myciach.

Olejowanie polega ma na?o?eniu wybranego oleju na ca?? d?ugo?? w?osw na co najmniej godzin?. Przy w?osach przet?uszczaj?cych si? lepiej jest omija? skr? g?owy. Mo?na dodatkowo na?o?y? na nie czepek i r?cznik, aby u?atwi? wnikanie oleju we w?osy (ja rzadko to robi?, ale niew?tpliwie wzmacnia to efekt). Mo?na rwnie? lekko podgrza? olej, aby jeszcze lepiej si? wch?ania?. Po tym zabiegu zazwyczaj niezb?dne jest dwukrotne mycie. Olejowanie wzmacnia i od?ywia w?osy, a tak?e nadaje im po?ysk. Cz?stotliwo?? olejowania musimy dostosowa? do potrzeb swoich w?osw, wydaje mi si? ?e najlepiej robi? to co kilka my?. Pierwsze efekty powinny by? widoczne po mniej wi?cej miesi?cu regularnego stosowania.

Szczeg?owe informacje na temat tego, jakie oleje najlepiej nadaj? si? do piel?gnacji r?nych typw w?osw znajduj? si? powy?ej w cz??ci po?wi?conej olejom.

P?ukanki do w?osw

P?ukanki stosujemy po myciu w?osw, polewaj?c je wcze?niej przygotowan? mikstur? i na koniec ju? NIE sp?ukuj?c wod?. Maj? na celu wyg?adzenie i zmi?kczenie w?osw, a tak?e nadanie im blasku. Niektre z nich mog? tak?e ograniczy? przet?uszczanie si? skry g?owy. S? bardzo korzystne szczeglnie wtedy, gdy mamy w domu tward? wod?. Mo?emy je przygotowa? na bazie octu owocowego lub wody.


P?ukanka na bazie octu

T? p?ukank? przygotowujemy podobnie jak zio?owy tonik do twarzy. Do s?oika nale?y wsypa? wybrane zio?a (ok. 4 ?y?ki na szklank? octu), zala? je octem jab?kowym tak ?eby by?y ca?kowicie przykryte i odstawi? w jasnym i ciep?ym miejscu na 2 tygodnie. Codziennie nale?y potrz?sa? s?oikiem. Po tym czasie baza p?ukanki jest gotowa i mo?emy j? spokojnie przechowywa? w ciemnym i ch?odnym miejscu nawet przez kilka tygodni. Przed u?yciem nale?y tylko j? rozcie?czy? z wod?, najlepiej przegotowan? i ostudzon?. R?nie si? podaje jakie powinny by? proporcje octu do wody, na pewno nie wi?cej ni? 1:3, ale mo?na te? rozcie?czy? go bardziej (w proporcji 1:4 lub nawet 1:5).


P?ukanka na bazie wody

Jest to du?o szybszy i prostszy sposb. Wystarczy ok. 3 ?y?ki wybranych zi? zala? 1 litrem wody i gotowa? na ma?ym ogniu ok. 10 min. Po przestudzeniu p?ukanka jest gotowa. Minusem jest to, ?e musimy j? zawsze przygotowywa? na bie??co (nie nadaje si? do przechowywania).


Znalaz?am r?ne informacje na temat tego, jak cz?sto mo?na stosowa? p?ukanki. Gdzieniegdzie podaje si? ?e mo?na to robi? po ka?dym myciu, inne ?rd?a podaj? ?e co 3-4 mycia (szczeglnie te na bazie octu), poniewa? zbyt cz?sto stosowane mog? przesusza? w?osy. Ja stosuj? ten zabieg 1-2 razy w tygodniu (myj?c w?osy codziennie) i wydaje mi si? ?e to optymalna cz?stotliwo?? dla moich w?osw, ale najlepiej przetestowa? na sobie.

Zio?a, ktre najlepiej stosowa? do p?ukanek to pokrzywa i skrzyp polny, ktre od?ywiaj?, regeneruj? i wzmacniaj? w?osy. W przypadku w?osw przesuszonych najlepiej sprawdz? si? kwiaty lipy o dzia?aniu nawil?aj?cym. Je?li chcemy uzyska? delikatny efekt rozja?nienia, mo?emy wyprbowa? p?ukanek z rumianku, p?atkw r?y lub p?atkw s?onecznika. Do podkre?lenia ciemnego koloru najlepiej nadaje si? natomiast rozmaryn, li?cie orzecha w?oskiego i sza?wia. Ta ostatnia zapobiega rwnie? nadmiernemu przet?uszczaniu.

Co wa?ne, niektre zio?a mog? trwale plami?, wi?c dobrze jest przeznaczy? jeden, najlepiej ciemny, r?cznik do owijania w?osw po zastosowaniu p?ukanki.

Mycie, suszenie i czesanie

Te proste zabiegi s? dla nas tak oczywiste, ?e nawet nie zastanawiamy si? czy mogli?my pope?ni? jaki? b??d. Wykonujemy je jednak najcz??ciej, wi?c warto o tym wspomnie?.

W?osy nie powinny by? myte w zbyt gor?cej wodzie, poniewa? mo?e to powodowa? przesuszenie zarwno skry g?owy, jak i w?osw, a niekiedy przet?uszczanie. Nie powinny?my te? zostawia? na nich szamponu zbyt d?ugo lepiej wykona? dwa krtkie mycia ni? jedno d?ugie. Zaleca si?, aby zawsze my? w?osy dwukrotnie, ale my?l? ?e to zale?y. Po wyj?tkowo aktywnym dniu lub po olejowaniu w?osw podwjne mycie rzeczywi?cie mo?e by? konieczne. Poza tym nie s?dz? ?e robi to du?? r?nic?, przynajmniej w moim przypadku. Najlepiej samemu sprawdzi? i porwna?. Dobrze jest rwnie? na koniec przep?uka? w?osy ch?odn? wod?, co spowoduje zamkni?cie si? ?usek w?osw i ich wyg?adzenie. T? funkcj? mo?e te? pe?ni? zimna p?ukanka. Jeszcze jedna bardzo wa?na informacja nie ma zalece? co do cz?stotliwo?ci mycia, w?osy myjemy wtedy, gdy s? brudne. W przypadku w?osw przet?uszczaj?cych si? cz?sto mycie delikatnymi szamponami b?dzie dla nich lepsze ni? zbyt rzadkie.

Suszenie gor?cym powietrzem niszczy w?osy, wi?c powinny?my tego unika? i pozwala? w?osom wyschn?? bez ingerencji lub u?ywa? w tym celu letniego nawiewu. Nie powinny?my te? k?a?? si? do spania z mokrymi w?osami, gdy? s? wtedy bardziej nara?one na urazy mechaniczne (w wyniku pocierania o po?ciel).

Je?li chodzi o czesanie, to najwa?niejsze ?eby w trakcie tej czynno?ci nie szarpa? w?osw, poniewa? mo?na je w tej sposb uszkodzi?. Szczeglnie wa?ne jest to w przypadku w?osw mokrych wtedy najlepiej w ogle ich nie szczotkowa? lub robi? to bardzo delikatnie. Gdy mamy bardzo spl?tane w?osy, dobrze jest zacz?? czesanie od ko?cwek i stopniowo si?ga? coraz wy?ej. Czesanie wykonywane zbyt cz?sto mo?e zwi?kszy? intensywno?? pracy gruczo?w ?ojowych, dlatego nale?y tego unika? w przypadku w?osw przet?uszczaj?cych si?.

To s? niuanse, ale je?li kto? ma zniszczone w?osy warto si? temu bli?ej przyjrze? i by? mo?e wystarczy kilka drobnych zmian aby widocznie poprawi? ich wygl?d. Wiem, bo sama tak kiedy? zrobi?am.

Kilka s?w o wypadaniu w?osw

Ka?dej doby tracimy kilkadziesi?t w?osw (zw?aszcza podczas mycia i szczeglnie wiosn? i jesieni?). Znalaz?am informacje ?e liczba ta wynosi mniej wi?cej mi?dzy 50 a 100, ale trudno to zweryfikowa? u siebie. Normalnym procesem jest, ?e w wyniku zmian hormonalnych wypadanie w?osw nasila si? u kobiet po porodzie, jednak nie ma si? czym martwi? bo podobno jest to tylko chwilowe w ci?gu kilku miesi?cy odrastaj? nowe.

Wypadanie w?osw jest procesem naturalnym. Cykl ?yciowy w?osa trwa zazwyczaj 2-6 lat, po tym czasie wypada aby zrobi? miejsce nowemu. Problem pojawia si? wtedy, gdy wypadanie w?osw jest nadmierne. Mo?e to by? spowodowane niedoborem witamin, szczeglnie z grupy B i minera?w takich jak ?elazo, krzem, siarka i wap?. Je?li mamy z tym problem, mo?emy w pierwszej kolejno?ci przyjrze? si? swojej diecie i uzupe?ni? brakuj?ce sk?adniki, ale je?li b?dzie to bezskuteczne, wizyta u lekarza mo?e okaza? si? niezb?dna.

Je?li chodzi o zabiegi piel?gnacyjne, przede wszystkim, mo?emy sprbowa? dostarczy? witamin skrze g?owy od zewn?trz, nacieraj?c j? olejem lnianym, ktry zawiera witaminy A, E i F. Pomocne mo?e okaza? si? rwnie? pobudzenie kr??enia krwi w skrze g?owy, do czego najlepiej nadaje si? rozmaryn zarwno p?ukanki z tym zio?em, jak i wcierki czy maseczki z dodatkiem olejku eterycznego. Skrzyp polny rwnie? hamuje wypadanie w?osw, wi?c warto pi? przygotowane z niego napary i stosowa? p?ukanki do w?osw z jego dodatkiem. Innym ludowym sposobem jest kilkuminutowy ok?ad przed myciem ze ?wie?o startego chrzanu – nie odwa?y?am si? nigdy tego sprbowa?, ale kto wie, mo?e dzia?a rewelacyjnie.

pielegnacja wlosow

Domowe receptury

Poni?ej podziel? si? swoimi recepturami na maseczki do w?osw, ktre wyprbowa?am i uwa?am ?e s? godne polecenia. Nale?y pami?ta?, ?e tego typu zabiegu nie stosujemy na co dzie?. Po maseczki powinni?my si?ga? w przypadku problemw z w?osami (np. gdy s? zniszczone), lub od czasu do czasu profilaktycznie. Cz?stotliwo?? zale?y od indywidualnych predyspozycji naszych w?osw, wi?c musimy obserwowa? rezultaty i dostosowa? j? odpowiednio. Aby wzmocni? efekt, po jej na?o?eniu mo?emy za?o?y? na w?osy czepek i owin?? g?ow? r?cznikiem (podobnie jak w przypadku olejowania). Podane ilo?ci wystarcz? do w?osw o ?redniej d?ugo?ci (do ramion). W przypadku bardzo d?ugich polecam przygotowanie podwjnej ilo?ci.

maseczka z miodli indyjskiejMaseczka z miodli indyjskiej

B?dziesz potrzebowa?:

– 1 ?y?eczki oleju z miodli indyjskiej

– 1 ?y?eczki m?ki ziemniaczanej

– 5 kropli olejku eterycznego z drzewa herbacianego, lawendowego lub ylyng-ylang (opcjonalnie)


To najprostsza maseczka i daj?ca natychmiastowy efekt. Wystarczy wymiesza? wszystkie sk?adniki i na?o?y? na w?osy na ok. 1 godzin?. Po tym konieczne b?dzie dwukrotne mycie. Po u?yciu maseczki w?osy b?d? bardzo mi?kkie, g?adkie i przyjemne w dotyku. Nabior? te? wi?cej obj?to?ci. Nie mo?na jej stosowa? zbyt cz?sto, bo w nadmiernych ilo?ciach mo?e przesusza? w?osy i powodowa? puszenie. Mo?na wyprbowa? te? po??czenie m?ki ziemniaczanej z innym olejem. Miodla indyjska ma dzia?anie silnie przeciwgrzybicze, wi?c je?li borykamy si? z ?upie?em, mo?emy sprbowa? na?o?y? maseczk? rwnie? na skr? g?owy.

Olej z miodli indyjskiej ma bardzo specyficzny, orzechowy zapach, ktry wi?kszo?ci ludzi nie przypadnie do gustu. Ale na szcz??cie mamy jeszcze do dyspozycji olejki eteryczne, ktre pomog? go z?agodzi?. Dobrze sprawdz? si? te o intensywnym zapachu, jak olejek z drzewa herbacianego, lawendowy czy ylyng-ylang, ale mo?na te? u?y? innego. M?ka ziemniaczana dodatkowo wyg?adza w?osy i nadaje im po?ysk, jednak rwnie? nale?y z niej korzysta? ostro?nie, aby nie spowodowa? nadmiernego przesuszenia. Zdarzy?o mi si? przedobrzy? z ilo?ci? oleju z miodli indyjskiej i moje w?osy strasznie si? przez to puszy?y, ale p?niej szybko wrci?y do normy. Polecam stosowanie tej maseczki raz na kilka tygodni.

maseczka regenerujacaMaseczka nawil?aj?co – regeneruj?ca

B?dziesz potrzebowa?:

– 2 ?y?eczki ?elu aloesowego lub ?elu z siemienia lnianego

– ?y?eczka gliceryny ro?linnej

– ?y?eczka ro?linnej keratyny

– ?y?eczki lecytyny sojowej

– 3 kropli olejku eterycznego ylyng-ylang i 3 kropli olejku pomara?czowego (opcjonalnie)


Wszystkie sk?adniki dok?adnie wymieszaj a? do uzyskania g?adkiej konsystencji. Nast?pnie na?? na w?osy (unikaj?c skry g?owy) i pozostaw ok. 30-45 min. Na koniec umyj w?osy jak zwykle. Zamiast kupnego ?elu aloesowego mo?emy u?y? ?wie?ego, wyci?ni?tego prosto z li?ci.

Ta maseczka wymaga zaopatrzenia si? w najwi?ksz? ilo?? sk?adnikw, ale jest te? bardzo warto?ciowa i efektywna. Ka?dy z dodatkw ma nieco inn?, bardzo istotn? funkcj?. ?el aloesowy (lub z siemienia lnianego) intensywnie nawil?a, podobnie jak gliceryna, ktra oprcz tego zapobiega utracie wody. Keratyna jest naturalnym budulcem w?osw, wi?c bardzo mocno je odbudowuje, regeneruje i wzmacnia. Lecytyna sojowa, nadaje w?osom blasku i jest bogata w witaminy z grupy B, ale tak?e zmi?kcza w?osy i u?atwia przenikanie substancji aktywnych w ich g??b. Olejki eteryczne nadadz? zmys?owego zapachu, a dodatkowo wzmocni? efekt nawil?aj?cy. W?osy po tej maseczce s? mi?kkie, g?adkie i l?ni?ce.

My?l? ?e warto zainwestowa? te kilka sk?adnikw. Bez problemu znajdziemy je w sklepach w p?produktami kosmetycznymi a koszt ich zakupu nie jest bardzo wysoki. Mo?emy trzyma? je w lodwce i u?ywa? na bie??co gdy chcemy przygotowa? maseczk?. Wi?kszo?? z tych sk?adnikw idealnie nadaje si? rwnie? jako dodatek do kremw i balsamw.

maseczka bananowaMaseczka bananowa

B?dziesz potrzebowa?:

– 1/2 dojrza?ego banana

– 1 ?y?eczki p?atkw owsianych

– kilka ?y?ek wrz?tku

– 1 ?y?eczki suszonych li?ci pokrzywy lub skrzypu polnego opcjonalnie

– 6 kropli olejku eterycznego rozmarynowego – opcjonalnie


P?atki owsiane i zio?a zalej wrz?tkiem (tak, aby by?y przykryte) i odstaw na ok. 20 min. a? przestygn?. Banana pokrj na mniejsze kawa?ki i wrzu? do wysokiego pojemnika do blendowania. Dorzu? przygotowan? wcze?niej mieszank? (wszystko zarwno p?yn, jak i p?atki z zio?ami). Rozdrobnij za pomoc? blendera r?cznego do uzyskania g?adkiej konsystencji. Bardzo wa?ne, aby w maseczce nie by?o grudek, bo wtedy bardzo ci??ko b?dzie j? sp?uka? z w?osw. Na koniec dodaj olejek eteryczny. Na?? maseczk? na w?osy i skr? g?owy na ok. 30 min. Po tym czasie umyj w?osy jak zwykle.

Banan zawiera mnstwo witamin (g?wnie A, B i E) oraz minera?w, przede wszystkim potas, dzi?ki czemu intensywnie od?ywi w?osy. Kwasy owocowe pomog? usun?? martwy naskrek ze skry g?owy. Mleko owsiane zapewni dodatkowe nawil?enie. Pokrzywa i skrzyp polny wzmacniaj? i regeneruj? w?osy, a w po??czeniu z olejkiem rozmarynowym poprawi? ukrwienie skry g?owy zwi?kszaj?c porost w?osw i zapobiegn? nadmiernemu przet?uszczaniu si?. W?osy po tej maseczce s? mi?kkie, g?adkie i w moim przypadku rwnie? lekko falowane.


Wykaz ?rde?:

Koz?owski Jan Andrzej, Wielgosz Teresa, Nawrot Joanna, Nowak Gerard, Dawid-Pa? Renata, Kuczy?ski Sebastian, „Zielarnia – jak czerpa? ze skarbw natury”, wyd. Publicat

Hebda Klaudyna, „Zio?owy zak?tek”, Wydawnictwo Nasza Ksi?garnia, Warszawa 2014

Sokolovska Lena, Vysniauskiene Jovita, Tylaite Migle, „Kosmetyki naturalne DYI”, wyd. Vivante, Bia?ystok 2016

Poprzecki Witold, „Poradnik Zielarza”, wyd. Novum, Warszawa 1984

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *