Strona główna » Magia kwiatw

Magia kwiatw

Kwiaty

Kwiaty zachwycaj? r?norodno?ci? barw i zapachw. Warto jednak zwrci? uwag?, ?e wiele kwiatw, oprcz walorw dekoracyjnych, ma rwnie? w?a?ciwo?ci lecznicze i piel?gnacyjne. Ju? w Staro?ytno?ci korzystano z nich dla poprawy zdrowia i urody i do dzi? mo?emy us?ysze? wiele przekazw ludowych na ten temat. Warto zatem u?ywa? ich przy tworzeniu domowych, kwiatowych kosmetykw.

Sk?d bra? kwiaty?

Dla wi?kszo?ci ludzi pierwszym, bardzo s?usznym skojarzeniem, gdy mowa o kwiatach, jest kwiecista ??ka. Mo?emy tam znale?? wiele ro?lin, ktre warto wykorzysta? do piel?gnacji urody. Decyduj?c si? na zbir ?wie?ych ro?lin nale?y jednak pami?ta? o kilku wa?nych kwestiach. Przede wszystkim, najpierw sprawd?cie jakie s? zasady zbioru kwiatw dziko rosn?cych – kiedy mo?na je zbiera?, jaka jest technika zbioru, ile mo?na zebra? aby nie zniszczy? naturalnego zbiorowiska itp. Nale?y rwnie? wzi?? pod uwag?, jakie s? zasady ochrony przyrody, a zw?aszcza czy ro?liny, ktre zbieramy nie s? pod ca?kowit? lub cz??ciow? ochron?. Pami?tajcie tak?e, aby zbiera? surowiec zielarski z dala od miast i upewni? si?, ?e nie jest ska?ony ?adnymi zanieczyszczeniami (np. pestycydami z pobliskiego pola). Je?li zamierzacie suszy? w?asnor?cznie zebrane kwiaty, koniecznie sprawd?cie jak powinno si? to robi? w przypadku danego gatunku i jakie s? zasady przechowywania danej ro?liny. Najwa?niejsze, aby zio?a, ktrych u?ywamy do tworzenia domowych kosmetykw by?y ca?kowicie bezpieczne.

Mo?ecie zaopatrzy? si? rwnie? w suszone kwiaty, ktre nie ust?puj? ?wie?ym je?li chodzi o dobroczynne w?a?ciwo?ci. Z ?atwo?ci? kupicie je w sklepach zielarskich, zarwno stacjonarnych jak i internetowych. Wiele z nich jest dost?pnych nawet w sklepach spo?ywczych, jak na przyk?ad nieoceniony rumianek.

Kwiaty

Tajemnicze sk?adniki

Czytaj?c o zio?ach, olejach czy innych naturalnych sk?adnikach kosmetykw na pewno zetkn?li?cie si? z enigmatycznie brzmi?cymi nazwami, ktre niewiele wyja?nia?y. Warto jednak wiedzie?, co one znacz?. Na tej podstawie mo?emy okre?li? w?a?ciwo?ci danej substancji, a dzi?ki temu dopasowa? sk?adniki domowych kosmetykw do swoich potrzeb. Dlatego w?a?nie zaczn? od wyja?nienia w skrcie kilku wa?nych poj??, ktre si? p?niej pojawi?.

Antocyjany s? niczym innym, jak ro?linnymi barwnikami. Daj? one barw? od czerwonej (przy kwa?nym odczynie), poprzez r?ow? i fioletow? a? po niebiesk? (przy odczynie zasadowym). Wyst?puj? w kwiatach, owocach, li?ciach i p?dach, pozyskuje si? je np. z owocw bzu czarnego, borwki czy kwiatw b?awatka. S? rwnie? przeciwutleniaczami i dzia?aj? przeciwzapalnie. Uszczelniaj? ?ciany naczy? krwiono?nych, poprawiaj? kr??enie krwi oraz delikatnie chroni? przed promieniowaniem UV.

Flawonoidy rwnie? s? naturalnymi barwnikami, dla odmiany daj?c kolor ??ty. Maj? bardzo r?norodne dzia?anie. Uszczelniaj? ?ciany naczy? krwiono?nych, pomagaj? w zwalczaniu cellulitu, a tak?e neutralizuj? wolne rodniki (czyli spowalniaj? proces starzenia si? skry) i chroni? przed promieniowaniem UV. Ponadto, maj? dzia?anie przeciwgrzybicze i przeciwalergiczne.

Garbniki to bezazotowe substancje ro?linne o dzia?aniu ?ci?gaj?cym (uszczelniaj? naczynia krwiono?ne), przeciwbakteryjnym i przeciwkrwotocznym. Podobnie jak flawonoidy, neutralizuj? one wolne rodniki. Gromadz? si? g?wnie w korze, k??czach, korzeniach i li?ciach niektrych ro?lin. Hamuj? wydzielanie potu i ?oju, w zwi?zku z czym polecane s? do piel?gnacji cery t?ustej i w?osw przet?uszczaj?cych si?.

Karoteny i karotenoidy to pomara?czowe lub ??te barwniki. Niszcz? wolne rodniki, ?agodz? stany zapalne, nadaj? skrze odpowiedni koloryt, oraz chroni? przed promieniowaniem UV.

Kumaryny chroni? skr? przed promieniowaniem UV i uszczelniaj? ?cianki naczy? krwiono?nych.

Kwasy organiczne to substancje pomagaj?ce z?uszcza? warstw? rogow? naskrka, dlatego stosuje si? je w peelingach. Ponadto, rozja?niaj? skr? i dzia?aj? przeciwzmarszczkowo.

Saponiny s? z?o?onymi chemicznie zwi?zkami, ktre najpro?ciej mwi?c powoduj? tworzenie si? piany. Ich nazwa pochodzi od ?aci?skiego s?owa sapo, ktre oznacza myd?o. Niektre z nich uszczelniaj? ?ciany naczy? krwiono?nych, u?atwiaj? wnikanie innych substancji w g??b skry i dzia?aj? oczyszczaj?co.

Sk?adniki mineralne s? to zwi?zki nieorganiczne, ktre bior? udzia? w procesach zachodz?cych w organizmie i wchodz? w sk?ad tkanek. Wyr?niamy mikrosk?adniki (m.in. cynk, mied?, ?elazo) oraz makrosk?adniki (m.in. azot, fosfor, chlor, sd, potas, wap?, magnez siarka, tlen czy wodr). Ich niedobr mo?e powodowa? problemy zdrowotne.

?luzy s? w?glowodanami, ktre w wi?kszych ilo?ciach wyst?puj? w nasionach, owocach, k??czach i korzeniach niektrych ro?lin. W po??czeniu z wod? tworz? ?ele. Maj? w?a?ciwo?ci os?aniaj?ce, zmi?kczaj?ce i przeciwzapalne.

Witaminy s? to substancje absolutnie niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania organizmu. Nasze cia?a nie potrafi? same ich wytwarza?, dlatego nale?y je dostarcza? z zewn?trz. Ich nazwa pochodzi od ?aci?skiego s?owa vita oznaczaj?cego ?ycie. Witaminy s? niezb?dne do prawid?owego przebiegu procesw biochemicznych. Ich d?ugotrwa?y brak lub niedobr powoduje awitaminoz?. Dzielimy je na rozpuszczalne w wodzie (C, B1-B12, PP i H) oraz rozpuszczalne w t?uszczach (A,D,E,F i K). Prowitaminy to substancje, ktre organizm potrafi przekszta?ci? w witaminy.

?ywice s? sta?ymi substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie. Mog? wykazywa? dzia?anie antyseptyczne, ?ci?gaj?ce i uspokajaj?ce.

Rumianek pospolity

RumianekRumianek jest jednym z najbardziej popularnych i ?atwo dost?pnych kwiatw, powszechnie u?ywanych w celach leczniczych i kosmetycznych. Powinny si? z nim zaprzyja?ni? zw?aszcza osoby posiadaj?ce cer? wra?liw? i delikatn?. Surowcem zielarskim s? w?a?ciwie nie kwiaty, lecz tzw. koszyczki. Ro?lina ta wyst?puje w Europie, Azji, Ameryce p?nocnej i Australii. W Polsce ro?nie dziko na ??kach, polach i przydro?ach. Cz?sto napar z rumianku pije si? zamiast herbaty. Znany jest przede wszystkim ze swych koj?cych w?a?ciwo?ci.

Rumianek pospolity zawiera flawonoidy, garbniki, ?luz, karotenoidy, kwasy organiczne i sole mineralne. Znany by? ju? w Staro?ytno?ci i w celach leczniczych wykorzystywany mi?dzy innymi przez s?ynnego Hipokratesa. Ma dzia?anie przeciwzapalne i odka?aj?ce, dlatego ok?ady z rumianku stosuje si? na trudno goj?ce si? rany, stany zapalne skry, ale tak?e oparzenia i odmro?enia. ?agodzi on podra?nienia, a tak?e uspokaja.

Je?li chodzi o praktyczne zastosowanie kosmetyczne, rumianek jest bardzo wszechstronny. Jako dodatek do k?pieli dzia?a ?agodz?co, dezynfekuj?co, odpr??aj?co i regeneruj?co. Ponadto k?piel z rumiankiem i sol? dobrze dzia?a na obrzmienie ng. Mo?emy doda? go rwnie? do zio?owej maseczki do twarzy, zw?aszcza je?li mamy cer? wra?liw?, co zmi?kczy skr? i delikatnie j? wybieli. Rumianek sprawdzi si? tak?e w piel?gnacji w?osw, przede wszystkim suchych, wypadaj?cych i z ?upie?em. ?agodzi on podra?nienia skry g?owy, sprawia ?e w?osy staj? si? l?ni?ce i rozja?nia je, dlatego zazwyczaj stosuje si? go do w?osw blond.

Nale?y pami?ta?, ?e rumianku nie powinno si? u?ywa? w czasie ci??y (pobudza on skurcze macicy).

Dzika r?a

Dzika r?aDzika r?a, inaczej zwana poln?, obok g?ogu, maliny, truskawki czy jarz?biny, nale?y do rodziny r?owatych. Kwitnie r?owo-bia?ymi kwiatami, a spotka? j? mo?na na skraju lasw, w zaro?lach i przy drogach. Wyst?puje nie tylko w Polsce, ale tak?e w ca?ej Europie oraz Ameryce p?nocnej i Meksyku. Stosuje si? j? w celach leczniczych i kosmetycznych, jako surowca zielarskiego u?ywaj?c kwiatw, owocw i li?ci. Ro?lina ta jest wykorzystywana tak?e do zdobienia ogrodw i w celach kulinarnych z p?atkw kwiatw przygotowuje si? konfitury, a z owocw d?emy, soki i syropy. Mo?na przyrz?dza? z niej rwnie? smaczny napar do picia.

W Staro?ytno?ci stworzenie kwiatu r?y przypisywano bogini mi?o?ci Afrodycie. Uwa?a si?, ?e krzewy te prawdopodobnie ros?y w Babilonie w wisz?cych ogrodach krlowej Semiramidy, b?d?cych jednym z siedmiu cudw ?wiata. Rwnie? przez Staro?ytnych Rzymian by?a u?ywana jako ro?lina ozdobna i lecznicza.

Dzika r?a zawiera prowitamin? A, witaminy C, B, E, K, garbniki, karotenoidy, kwasy organiczne, olejek eteryczny, flawonoidy i sole mineralne (zw?aszcza ?elazo). Dzia?a ?ci?gaj?co, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie i wzmacnia naczynia krwiono?ne, przez co idealnie nadaje si? do piel?gnacji cery naczynkowej. Ponadto ma rwnie? dzia?anie antydepresyjne. Stosuje si? j? w stanach zapalnych skry oraz na trudno goj?ce si? rany i oparzenia.

Olej z nasion dzikiej r?y doskonale nadaje si? do piel?gnacji cery dojrza?ej i mo?e by? warto?ciowym sk?adnikiem od?ywczego serum do twarzy. Stosuje si? go rwnie? do piel?gnacji cery wra?liwej. Dodany do kremw daje efekt zmi?kczaj?cy, oczyszczaj?cy, regeneruj?cy i od?ywczy dzi?ki du?ej zawarto?ci witamin. Olej ten sprawdzi si? tak?e w piel?gnacji zniszczonych w?osw. Dzika r?a dzia?a oczyszczaj?co i nasennie, dlatego jest ?wietnym dodatkiem do wieczornych k?pieli. Ze wzgl?du na dzia?anie ?agodz?ce i wyg?adzaj?ce b?dzie cennym sk?adnikiem domowego toniku do twarzy.

Nagietek lekarski

NagietekNagietek jest bardzo cenn? ro?lin?. Od dawien dawna przypisywano si? mu nadzwyczajne w?a?ciwo?ci i pleciono z niego wianki ?wi?cone. W Staro?ytno?ci Arabowie i Hindusi u?ywali go jako lekarstwa. Badania potwierdzaj?, ?e substancje zawarte w koszyczkach nagietka wykazuj? dzia?anie antynowotworowe. Ro?lina ta pochodzi z rejonu Morza ?rdziemnego, ale uprawia si? j? w wi?kszo?ci krajw Europy, w tym w Polsce. Ma praktyczne zastosowanie lecznicze, kosmetyczne, kulinarne (jako zamiennik szafranu) oraz jako ro?lina ozdobna.

Nagietek lekarski zawiera saponiny, ?ywice, flawonoidy, ?luz, kumaryny, karotenoidy, kwasy organiczne, sole mineralne oraz witaminy (C oraz witaminy z grupy B). Dzia?a przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Przyspiesza proces regeneracji skry, a co za tym idzie gojenie si? ran, tak?e oparze? i odmro?e?. Dzi?ki zawarto?ci saponin i ?luzu wykazuje dzia?anie nawil?aj?ce, dlatego ?wietnie nadaje si? do piel?gnacji suchej skry. Polecany jest rwnie? do cery wra?liwej i zniszczonej. Nagietek ponadto dzia?a od?ywczo, oraz chroni skr? przed dzia?aniem promieni s?onecznych (karotenoidy). Wykazuje rwnie? w?a?ciwo?ci odpr??aj?ce.

Kwiat lipy drobnolistnej

Kwiat lipyLipa uwa?ana by?a przez S?owian za magiczne drzewo. W Zielone ?wi?tki jej ga??zkami przystrajano budynki i p?oty aby ochroni? si? przed dzia?aniem z?a. Ju? wtedy wykorzystywano tak?e jej w?a?ciwo?ci lecznicze. Uwa?a si?, ?e lipa ma zdolno?? regenerowania si? witalnych cz?owieka. Drzewo to wyst?puje w ca?ej Europie.

Kwiaty lipy zawieraj? flawonoidy, ?luz, kwasy organiczne, garbniki oraz sole mineralne. Dzia?aj? na skr? oczyszczaj?co i zmi?kczaj?co, dlatego s? idealnym dodatkiem do k?pieli, ktra ponadto da efekt odpr??aj?cy. Polecane s? zw?aszcza do cery wra?liwej i alergicznej, ale nadaj? si? rwnie? na r?nego rodzaju podra?nienia skry. Napar z kwiatw lipy u?ywany do p?ukania w?osw wzmacnia je i zapobiega wypadaniu, a dodatkowo nada im po?ysku, g?adko?ci i mi?kko?ci.

Koniczyna ??kowa

KoniczynaKoniczyna to powszechnie wyst?puj?ca ro?lina, ktr? rwnie? z powodzeniem mo?na wykorzysta? podczas domowego spa. Obie odmiany czerwona i bia?a maj? podobne w?a?ciwo?ci. Mo?na j? spotka? zarwno w Europie, jak i w Azji, Ameryce p?nocnej i p?nocnej cz??ci Afryki.

Koniczyna zawiera flawonoidy, antocyjany, kumaryny, karotenoidy, witaminy B, C, E i K, oraz mikro i makroelementy (m.in. potas, wap?, ?elazo i cynk). Kwiaty te dzia?aj? przeciwzapalnie, wzmacniaj?co i odka?aj?co. Wzmacniaj? rwnie? naczynia krwiono?ne i przyspieszaj? gojenie si? ran. P?ukanki z dodatkiem tej ro?liny zapobiegaj? wypadaniu w?osw, a k?piele maj? dzia?anie ?agodz?ce i s? polecane przy r?nego rodzaju schorzeniach skry.

Stokrotka pospolita

StokrotkaStokrotka to niewielki, mi?y dla oka i absolutnie wyj?tkowy kwiat. Symbolizuje czysto?? i niewinno?? i podobno pojawia si? w mitologii nordyckiej. Pochodzi ona z terenw Europy i Azji Mniejszej.

Stokrotki zawieraj? ?luz, saponiny, flawonoidy, kwasy organiczne, ?ywice i sk?adniki mineralne. Maj? w?a?ciwo?ci ?ci?gaj?ce, przeciwzapalne i tonizuj?ce. Dzia?aj? rwnie? uszczelniaj?co na ?ciany naczy? krwiono?nych, przez co sprawdz? si? w piel?gnacji wra?liwej cery naczynkowej. Dzi?ki zawarto?ci ?luzu i saponin oczyszczaj? i nawil?aj? skr?. U?ywa si? ich do k?pieli tonizuj?cych i regeneruj?cych.

 

Jeszcze jednym bardzo cennym kwiatem, ktrego warto u?ywa? do tworzenia w?asnych kosmetykw jest lawenda, ktra zosta?a ju? opisana w osobnym wpisie po?wi?conym tylko tej ro?linie.

Suszone kwiaty

Domowe receptury

Kwiatowa k?piel

B?dziesz potrzebowa?:

– ok. 100 g. ?wie?ych kwiatw lub 50 g. suszonych

– 2l. wody

Odwar z kwiatwWrzu? kwiaty do garnka i zalej zimn? wod?. Gotuj na ma?ym ogniu ok. 10 min. Nast?pnie przeced? i powsta?y odwar wlej do wanny z gor?c? wod?.

Wybr kwiatw do k?pieli dostosuj do rodzaju swojej skry i nastroju. Je?eli masz wyj?tkowo wra?liw? skr?, najlepszy b?dzie rumianek lub koniczyna, dzi?ki ktrym uzyskasz k?piel ?agodz?c? i odpr??aj?c?. Podobny efekt uzyskasz dodaj?c do wanny lawend?. K?piel z p?atkami r?y zadzia?a antydepresyjnie i dodatkowo od?ywi skr? i wzmocni ?cianki naczy? krwiono?nych. Nagietek i stokrotka pozwol? Ci na przygotowanie k?pieli regeneracyjnej i nawil?aj?cej, lipa natomiast oczy?ci i nawil?y skr? dzia?aj?c przy tym relaksacyjnie.

Kwiatowa maseczka do twarzy

B?dziesz potrzebowa?:

– 2 ?y?ek suszonych, zmielonych kwiatw (jednego rodzaju lub mieszanki)

– 2 ?y?ek mielonych p?atkw owsianych

Kwiatowa maseczkaWymieszaj kwiaty z p?atkami owsianymi i prze?? do szczelnego pojemnika. Podana ilo?? wystarczy na wykonanie kilku maseczek. Mo?esz przygotowa? od razu wi?cej i w takiej formie przechowywa? mieszank? nawet kilka tygodni, pod warunkiem ?e nie dostanie si? do niej wilgo?. Je?li wolisz, mo?esz rwnie? przygotowywa? j? na bie??co, mieszaj?c p?atki owsiane z kwiatami w proporcji 1:1. Aby przygotowa? maseczk?, 1 – 2 ?y?eczki suchego proszku zalej odrobin? wrz?tku i wymieszaj dok?adnie a? do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Nast?pnie na?? na oczyszczon? twarz i pozostaw do wyschni?cia (ok. 15 – 20 min.). Na koniec dok?adnie sp?ucz letni? wod? – naj?atwiej jest to zrobi? pod bie??c? wod? pod prysznicem. Polecam robi? tak? maseczk? min. raz w tygodniu.

Do przygotowania maseczki wybierz kwiaty odpowiednie do swojej cery. Je?li jeste? posiadaczk? cery wyj?tkowo wra?liwej, zastosuj rumianek, kwiaty nagietka lub lawend?. Cera sucha najbardziej ucieszy si? z zabiegu z zastosowaniem nagietka, lipy lub stokrotki. Cer? ze sk?onno?ciami do p?kaj?cych naczy? krwiono?nych najlepiej piel?gnowa? natomiast przy pomocy p?atkw r?y, koniczyny lub stokrotki.

Kwiatw z powodzeniem mo?emy u?ywa? tak?e do przygotowania w?asnego toniku do twarzy, p?ukanki do w?osw, saszetek lub soli do k?pieli, maceratw, a nawet kremw i balsamw.

 

Wykaz ?rde?:

Koz?owski Jan Andrzej, Wielgosz Teresa, Nawrot Joanna, Nowak Gerard, Dawid-Pa? Renata, Kuczy?ski Sebastian, Zielarnia jak czerpa? ze skarbw natury, wyd. Publicat

Molski Marcin, Nowoczesna kosmetologia, Wydawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa 2015

Solakiewicz Krystyna, Praktyczna encyklopedia zi?, Wydawca O-press, 2011

Grnicka Jadwiga, Apteka Natury, wyd. AWM, Warszawa 1994

Heidbhmer Ellen, Zdrowa cera wed?ug ?w. Hildegardy. Jak zadba? o pi?kn? i zdrow? skr?, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *