Strona główna » Dlaczego naturalne kosmetyki?

Dlaczego naturalne kosmetyki?

naturalny krem

Powodw, dla ktrych warto u?ywa? naturalnych kosmetykw jest wiele. Najbardziej warto?ciowe s? te, ktre w?asnor?cznie przygotujemy w domu, ale wiadomo nie zawsze jest czas i ch??. Warto jest wi?c sprawdzi?, co marki produkuj?ce takie kosmetyki maj? do zaoferowania. Na szcz??cie, jest coraz wi?cej sklepw internetowych z naturalnymi produktami, a czasami nawet mo?na je znale?? w drogeriach. Zach?cam jednak, aby jak najwi?cej kosmetykw przygotowywa? samodzielnie w domu, zw?aszcza tych szybkich i prostych.

Naturalne sk?adniki

Przede wszystkim, jak ?atwo si? domy?li?, naturalne kosmetyki s? du?o bardziej przyjazne dla skry. Nie zawieraj? silnych konserwantw, barwnikw, czy innych syntetycznych substancji maj?cych im nada? odpowiedni? konsystencj?. S? r?ne zdania na ten temat czy szkodz? one zdrowiu czy nie, ale w wi?kszo?ci przypadkw s? po prostu zb?dne. Jak to zwykle w ?yciu bywa najprostsze rozwi?zania s? najlepsze.

Prawo nie definiuje poj?cia kosmetyk naturalny. Przyjmuje si?, ?e taki produkt musi zawiera? ok. 99% sk?adnikw pochodzenia naturalnego. Ponadto, musi by? przyjazny dla ?rodowiska i ludzkiego zdrowia, przygotowany z odpowiedzialnym u?yciem zasobw naturalnych, pozbawiony takich substancji jak parabeny, sztuczne barwniki i ?rodki zapachowe oraz wolny od GMO. Powinien by? tak?e sprzedawany w opakowaniu nadaj?cym si? do recyklingu (takie wymogi stawia ECOCERT organizacja przyznaj?c certyfikat COSMetic Organic and natural Standard).

U?ywaj?c naturalnych kosmetykw dostarczamy naszej skrze warto?ciowych substancji bez zb?dnych dodatkw syntetycznych, ktre mog? by? szkodliwe. Co wa?ne, u?ywanie takich kosmetykw wcale nie oznacza, ?e pozbawiamy si? mo?liwo?ci intensywnej i efektywnej piel?gnacji. Obecnie w nowoczesnej kosmetologii coraz cz??ciej stosuje si? naturalne wyci?gi z ro?lin, ktre pozytywnie dzia?aj? na skr? nie wywo?uj?c przy tym niepo??danych efektw. Czasami trzeba wi?cej cierpliwo?ci aby zobaczy? pierwsze rezultaty, ale b?d? one bardziej d?ugotrwa?e, wi?c na pewno warto. Oczywi?cie, musimy pami?ta? ?e naturalne sk?adniki rwnie? mog? powodowa? alergie, dlatego zawsze dobrze jest sprawdzi? na niewielkim fragmencie skry, czy dany sk?adnik lub gotowy kosmetyk nie powoduje podra?nienia.

Indywidualne potrzeby

Je?li przygotowujemy kosmetyki sami, w ogle nie musimy si? martwi? o ich sk?ad, bo dok?adnie wiemy co jest w ?rodku. Odpada wi?c konieczno?? rozszyfrowywania angielsko-?aci?skich nazw podanych na opakowaniu (zreszt? w?tpi? aby komukolwiek chcia?o si? to robi?). Ogromnym plusem takiego rozwi?zania jest te? to, ?e mo?emy dostosowa? kosmetyki do swoich indywidualnych potrzeb. Je?li ju? wiemy, ktre oleje najlepiej nam s?u??, dodamy do kremu w?a?nie te. Dodatkowo wzbogacimy go sk?adnikami odpowiednimi dla naszego typu cery i nadamy mu przyjemnego i niepowtarzalnego zapachu. Je?li borykamy si? z jakimi? problemami skrnymi, mo?emy przygotowa? sobie kosmetyk zawieraj?cy tylko sprawdzone sk?adniki, dobrze tolerowane przez nasz? skr? i poprawiaj?ce jej stan. Nie musimy si? wtedy w ogle martwi? o sk?ad mamy 100% wgl?du w to, co jest w ?rodku. Poza tym, czy nie jest cudownie stworzy? sobie jedyny i niepowtarzalny, naturalny kosmetyk idealnie dopasowany do siebie?

Jest jeszcze dodatkowy plus. Jak ju? wspomnia?am, tworz?c samodzielnie kosmetyki ca?kowicie kontrolujemy ich sk?ad. Ma to ogromne znaczenie dla tych osb, ktre ze wzgl?du na alergi? szukaj? kosmetykw pozbawionych niektrych sk?adnikw. Bardzo istotne jest to tak?e dla tych, ktrym zale?y aby by?y one ca?kowicie wega?skie (pozbawione sk?adnikw odzwierz?cych).

naturalne kosmetyki

Pozytywny wp?yw na ?rodowisko

Stosowanie naturalnych kosmetykw mo?e mie? rwnie? korzystny wp?yw na ?rodowisko. Przede wszystkim, chodzi o opakowania. Je?li przygotowujemy sobie sami kosmetyki, wykorzystujemy wielokrotnie te same s?oiczki, ograniczaj?c w ten sposb ilo?? zb?dnych ?mieci. Poza tym, firmy oferuj?ce naturalne kosmetyki bardzo cz?sto sprzedaj? swoje produkty w szklanych opakowaniach i zach?cam do wybierania w?a?nie takich. Na ca?ym ?wiecie ludzie wyprodukowali do tej pory ok. 8 – 9 miliardw ton plastiku (r?nie podaj? ?rd?a). Niestety, zdecydowana wi?kszo?? znajduje si? na Ziemi do tej pory i ta liczba wci?? ro?nie. Warto wi?c zastanowi? si? nad tym problemem, bo wszyscy mniej lub bardziej przyczyniamy si? do tego.

Tworz?c swoje w?asne kosmetyki mamy rwnie? pewno??, ?e nie by?y one testowane na zwierz?tach, na co coraz wi?cej ludzi zwraca uwag?. Obecnie prawo europejskie zabrania takich praktyk, ale s? kraje, gdzie jest to dozwolone, a nawet obowi?zkowe, jak na przyk?ad Chiny. W zwi?zku z tym, ka?da firma sprzedaj?ca swoje produkty w tym kraju musi wykonywa? testy zwierz?tach. ?atwo si? domy?li?, ?e robi? tak wszystkie najwi?ksze korporacje o globalnym zasi?gu. Tak wi?c, nawet je?li konkretny kosmetyk, ktry kupujemy, nie by? testowany na zwierz?tach ze wzgl?du na lokalne rygory prawne, nie oznacza to, ?e firma ktra go sprzedaje jest wolna od okrucie?stwa wobec zwierz?t. Je?li kto? jest ciekawy, zach?cam do sprawdzenia, ktre firmy wykonuj? takie testy (lista dost?pna m.in. na stronie PETA: https://crueltyfree.peta.org/ lub na blogu Happy Rabbit: http://www.happyrabbitblog.pl/).

Na koniec warto wspomnie? jeszcze o tym, ?e maj?c zupe?nie podstawow? wiedz? na temat naturalnych kosmetykw i odrobin? kreatywno?ci, mo?na tworzy? niepowtarzalne prezenty dla bliskich. Wystarczy fajny pomys?, kilka prostych sk?adnikw, ciekawe opakowanie z odzysku i mo?emy podarowa? komu? co? wyj?tkowego. W dodatku b?dzie to warte o wiele wi?cej ni? na szybko kupiony prezent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *