Strona główna » Piel?gnacja twarzy

Piel?gnacja twarzy

Naturalne kosmetyki

Piel?gnacja skry twarzy jest szczeglnie istotna, je?li chcemy wygl?da? pi?knie i zdrowo. Przede wszystkim, jako najbardziej odkryta cz??? naszego cia?a, jest najbardziej nara?ona na dzia?anie czynnikw atmosferycznych – s?o?ca, wiatru, mrozu itp. Poza tym, jest te? najbardziej widoczna, wi?c ka?dy chcia?by ?eby prezentowa?a si? m?odo i promiennie. Natura daje nam ogromny wachlarz sk?adnikw, ktrych mo?emy u?ywa? do jej piel?gnacji olejw, zi?, glinek i olejkw eterycznych. Musimy pami?ta?, ?e ka?da skra lubi co? innego, wi?c zanim stworzymy kosmetyk marze?, koniecznie musimy sprbowa? ro?nych opcji.

Jakie s? typy cery?

Najistotniejsz? kwesti? jest dostosowanie sk?adu kosmetykw do naszego typu cery. Wtedy osi?gniemy najlepsze rezultaty i b?dziemy mie? pewno??, ?e sobie nie zaszkodzimy.

Wyr?nia si? 4 podstawowe typy cery: normaln?, such?, t?ust? i mieszan?. Oprcz tego mo?na wskaza? kilka dodatkowych, bardziej szczeg?owych kategorii, takich jak cera wra?liwa, dojrza?a czy naczynkowa. Ka?dy typ cery wymaga nieco innej piel?gnacji, wi?c warto zwrci? na to uwag? na wst?pie.

Cera normalna i mieszana

Cera normalna charakteryzuje si? j?drno?ci?, zdrowym kolorem i promiennym wygl?dem. Jest odpowiednio nawil?ona, g?adka i wystarczaj?co matowa. Rzadko wyst?puje u osb doros?ych, jest raczej charakterystyczna dla dzieci. W zwi?zku z tym cer? normaln? nazywa si? cz?sto cer? mieszan?, czyli lekko przet?uszczaj?c? si? w ?rodkowej cz??ci twarzy. Taki typ cery jest najcz??ciej spotykany. Piel?gnacja skry mieszanej powinna skupi? si? na od?ywieniu, utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawil?enia oraz ewentualnie przeciwdzia?aniu powstawania zmarszczek. W tym przypadku sprawdzi si? wi?kszo?? olejw, szczeglnie olej ze s?odkich migda?w, z pestek moreli, s?onecznikowy, konopny, z pestek, winogron oraz sezamowy. Olejki eteryczne, ktre najlepiej wybra? to olejek lawendowy, rozmarynowy, geraniowy, pomara?czowy, z kadzid?owca czy ylyng-ylang.

Cera sucha

Skra sucha, jak sama nazwa wskazuje, ma wyj?tkowo du?e tendencje do przesuszania si?. Wydaje si? ona szorstka w dotyku a pod jej powierzchni? cz?sto widoczne s? rozszerzone naczynia krwiono?ne. Przy piel?gnacji tego typu cery powinni?my si? skupi? szczeglnie na nawil?eniu i ochron? przed utrat? wilgoci. W tym celu najlepiej sprawdz? si? mas?a ro?linne mas?o shea, kakaowe czy z mango. Spo?rd olejw najlepsze b?d? natomiast olej lniany, z awokado, oliwa z oliwek, olej jojoba, makadamia, z wiesio?ka i z ogrecznika lekarskiego, ktre najlepiej pomog? uzupe?ni? niedobr t?uszczw. Olejki eteryczne, po ktre warto si?gn?? b?d?c posiadaczk? takiej cery to olejek r?any, z drzewa sanda?owego, lawendowy, rozmarynowy i neroli.

Cera t?usta

T?usta cera charakteryzuje si? otwartymi porami z tendencj? do zatykania. Skra taka produkuje zbyt du?? ilo?? sebum, co skutkuje nie?adnym b?yszczeniem. Przyczyn? tego jest nadmierna aktywno?? gruczo?w ?ojowych. Wbrew pozorom, przesadne oczyszczanie przy u?yciu silnych ?rodkw (np. zawieraj?cych alkohol) przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego b?dzie si? ona broni? produkuj?c jeszcze wi?cej sebum i tak w k?ko. Plusem jest, ?e taka skra du?o p?niej si? starzeje, bo ma wi?ksz? ochron? przed czynnikami zewn?trznymi. Cera t?usta wymaga wi?c delikatnego oczyszczania i ?agodnego tonizowania, a tak?e odpowiedniego nawil?ania. W jej przypadku nie poleca si? stosowania mase?, tylko lekkich olejw jak s?onecznikowy, z pestek moreli, z orzechw laskowych, z pestek winogron czy z wiesio?ka. Pomocna b?dzie te? zielona lub czarna herbata. Posiadaczki t?ustej cery powinny zaprzyja?ni? si? rwnie? z olejkami eterycznymi: rozmarynowym, z drzewa herbacianego, lawendowym, ylyng-ylang, pomara?czowym i cytrynowym.

Cera dojrza?a

Skra dojrza?a charakteryzuje si? utrat? j?drno?ci i widocznymi zmarszczkami. Nie ma jasno okre?lonej granicy wiekowej, kiedy skr? mo?na uzna? za dojrza?? jest to kwestia indywidualna i zale?y od wielu czynnikw. Pewnym jest, ?e wymaga ona wyj?tkowej piel?gnacji zarwno odpowiedniego nawil?enia, jak i od?ywienia, a tak?e stosowania sk?adnikw o dzia?aniu regeneracyjnym i usuwaj?cym wolne rodniki, co spowalnia proces starzenia. Dobrze jest wzbogaca? kosmetyki witaminami E i C, oraz stosowa? maseczki owocowe zawieraj?ce kwasy owocowe. W piel?gnacji cery dojrza?ej najlepiej sprawdz? si? olej arganowy, z makadamii, z awokado, z nasion dzikiej r?y oraz mas?o shea. Olejki eteryczne natomiast, po ktre najlepiej si?gn?? to olejek r?any, z kadzid?owca, neroli, ja?minowy, lawendowy, geraniowy, pomara?czowy lub rozmarynowy.

Cera wra?liwa

Cera wra?liwa jest bardzo delikatna i podatna na podra?nienia. Cz?sto ?le reaguje na kosmetyki i trzeba bardzo ostro?nie dopiera? ich sk?ad. Je?li decydujemy si? na nowy kosmetyk, wyj?tkowo wa?ne jest wykonanie testu na niewielkim fragmencie skry. Jej piel?gnacja powinna si? skupi? na bardzo delikatnym tonizowaniu (odradza si? ocet jab?kowy, lepiej sprawdzi si? np. mleko owsiane), ochronie przez czynnikami zewn?trznymi, oraz odpowiednim nawil?eniu. Dobrze jest te? stosowa? sk?adniki o dzia?aniu przeciwzapalnym. Kosmetyki w tym przypadku powinny by? jak najbardziej minimalistyczne pozbawione ?rodkw zapachowych, barwnikw i konserwantw. Oleje, ktre najlepiej si? sprawdz? to olej wiesio?kowy, z nasion dzikiej r?y, olej jojoba, z ogrecznika lekarskiego, czy olej kokosowy, z ktrym jednak?e nale?y uwa?a?, bo w wi?kszych ilo?ciach mo?e wysusza? skr?. Posiadaczki cery wra?liwej powinny bardzo ostro?nie stosowa? olejki eteryczne, a w niektrych przypadkach ca?kiem z nich zrezygnowa?. Te najbardziej delikatne, ktre mo?na wyprbowa? to olejek lawendowy, z rumianku rzymskiego, r?any i geraniowy.

Cera naczynkowa

Cera naczynkowa bardzo cz?sto jest jednocze?nie cer? wra?liw?. Charakteryzuje si? nadmiern? wra?liwo?ci? naczy? krwiono?nych, co pod wp?ywem r?nych czynnikw (np. zmiany temperatury czy stresu) powoduje ich gwa?towne rozszerzanie si? i kurczenie. Na twarzy pojawiaj? si? wtedy charakterystyczne rumie?ce. Po pewnym czasie naczynia trwale si? rozszerzaj? i staje si? to widoczne go?ym okiem w postaci tzw. paj?czkw. Olej z nasion dzikiej r?y pomo?e zapobiega? ich powstawaniu. Warto skorzysta? tak?e z olejkw eterycznych: r?anego i z kadzid?owca oraz wzbogaca? kosmetyki witaminami C i E.

Zio?a pomocne w piel?gnacji r?nych typw cery znajdziecie we wpisie o zio?owym toniku do twarzy, wi?c nie b?d? tego powtarza?, zach?cam do zerkni?cia.

Glinka do twarzy

Jakie sk?adniki stosowa??

W piel?gnacji twarzy, oprcz odpowiednio dobranych olejw, zi? i olejkw eterycznych, warto wyprbowa? tak?e maceraty i glinki kosmetyczne.


Macerat mo?na przygotowa? ze ?wie?ych lub suszonych zi? oraz oleju. Wystarczy wrzuci? ro?liny do szklanego s?oiczka, zala? olejem tak aby je ca?kowicie przykry? i odstawi? w s?oneczne miejsce na 2-3 tygodnie. Koniecznie nale?y codziennie potrz?sn?? s?oiczkiem. Do przygotowania maceratu mo?emy u?y? np. oliwy z oliwek lub oleju s?onecznikowego. W?a?ciwo?ci zi? przejd? do oleju, dzi?ki czemu stanie si? on wspania?? baz? do przygotowania kremu, ale macerat mo?e te? s?u?y? jako samodzielny kosmetyk.


Glinki s? doskona?? baz? domowych maseczek do twarzy. Oczyszczaj? one skr? i dostarczaj? jej niezb?dnych minera?w. Najbardziej popularn?, a zarazem najdelikatniejsz? jest bia?a glinka, ktra nadaje si? do ka?dego typu cery, nawet wra?liwej. Nie tylko oczyszcza skr?, ale tak?e delikatnie zw??a pory i zmniejsza stany zapalne. Warto wyprbowa? rwnie? glink? zielon?, ktra jest bogata w minera?y, g??boko oczyszcza i sprzyja regeneracji komrek. Jedn? z bardziej popularnych glinek jest te? glinka Ghassoul (inaczej zwan? Rhassoul), ktra rwnie? jest bogata w minera?y i nadaje si? do ka?dego typu cery, a ponadto reguluje wydzielanie sebum i ma dzia?anie antybakteryjne.

Wiele sk?adnikw naturalnych maseczek znajdziemy tak?e w kuchni. Doskonale nadaj? si? do tego owoce, jako bogate ?rd?o witamin oraz kwasw owocowych, ktre wspomagaj? eliminacj? martwych komrek. Przyda? si? mo?e tak?e siemi? lniane czy p?atki owsiane, jako sk?adniki o dzia?aniu nawil?aj?cym. Zdecydowanie warto wyprbowa? gliceryn? ro?linn? i ?el aloesowy, ktre pomagaj? utrzyma? odpowiedni poziom nawil?enia. Bior?c piel?gnacj? skry twarzy we w?asne r?ce koniecznie musimy zaopatrzy? si? tak?e w p?ynne witaminy E i A (dost?pne w aptekach).

Zabiegi piel?gnacyjne skry twarzy

Je?li chodzi o skr? twarzy, to najwa?niejszymi zabiegami s? oczyszczanie, tonizowanie i regularne z?uszczanie martwego naskrka. Odsy?am tutaj do poprzednich wpisw, gdzie znajdziecie informacje na temat olejowego oczyszczania twarzy przy pomocy oleju rycynowego oraz instrukcje jak przygotowa? zio?owy tonik na bazie octu jab?kowego i domowy peeling.


Tonik mo?na przygotowa? rwnie? na bazie wody. W tym celu wystarczy wybrane zio?a zala? wrz?tkiem, zaparza? ok. 15 min. i odcedzi?. Taki tonik mo?emy przechowywa? w lodwce nie d?u?ej ni? 2-3 dni i u?ywa? do codziennego przemywania twarzy. Jest on zdecydowanie bardziej delikatny ni? te? zawieraj?cy ocet jab?kowy i mo?e si? lepiej sprawdzi? w piel?gnacji cery wra?liwej.


Oprcz tego istotne jest odpowiednie nawil?enie i od?ywienie skry a tak?e ochrona przed dzia?aniem czynnikw zewn?trznych. Bardzo wa?ne jest wi?c, aby u?ywa? odpowiednio dobranego kremu do twarzy i regularnie stosowa? maseczki r?norodno?? jest tutaj mile widziana. Zach?cam te? do przygotowania w?asnego serum, niezast?pionego je?li chodzi o od?ywienie skry i prewencj? przeciwzmarszczkow?.


Aby przygotowa? serum do twarzy, wystarczy nam olej o wysokiej zawarto?ci sk?adnikw od?ywczych (lub mieszanka kilku olejw), oraz witaminy A i E w p?ynie. Najbardziej warto?ciowe b?d? olej z nasion dzikiej r?y, olej arganowy, olej z awokado, olej z pestek malin lub z makadamii. Mo?emy te? doda? olejki eteryczne o dzia?aniu ?ci?gaj?cym jak olejek z kadzid?owca, r?any, pomara?czowy czy neroli.


Jeszcze jedna wa?na uwaga, prosta ale warta wspomnienia. Krem, podobnie jak maseczk?, nak?adamy na oczyszczon? skr?, najlepiej zaraz po k?pieli, kiedy pory s? nieco otwarte i sk?onne wch?on?? wi?cej sk?adnikw od?ywczych. W okresie zimowym krem na dzie? lepiej zast?pi? mas?em kosmetycznym, poniewa? zawarta w nim woda przy ujemnych temperaturach mo?e niekorzystnie wp?ywa? na skr?. W tym okresie kremy najlepiej stosowa? tylko na noc.

Maseczka z awokado

Domowe receptury

Od?ywcza maseczka z awokado

B?dziesz potrzebowa?:

– 1/8 dojrza?ego, ?redniej wielko?ci awokado

– 1 ?y?eczki m?ki ziemniaczanej


Awokado wsad? do miseczki i pognie? jak najdrobniej widelcem (mo?esz rwnie? u?y? mo?dzierza). Nast?pnie dodaj m?k? ziemniaczan? i dok?adnie wymieszaj. Na?? na twarz, szyj? i dekolt i zostaw na ok. 20 min. Na koniec sp?ucz letni? wod?. Po u?yciu maseczki skra pozostanie lekko nat?uszczona i niezwykle mi?kka.

Awokado jest jednym z nielicznych owocw, ktre zawieraj? witamin? E, zwan? witamin? m?odo?ci, bardzo cenn? w piel?gnacji skry twarzy. Oprcz tego znajdziemy w nim witaminy z grupy B, H, K, prowitamin? A, sole mineralne oraz skwalan, ktry ma dzia?anie odm?adzaj?ce. M?ka ziemniaczana jest bardzo dobrym dodatkiem do maseczki – ?agodna w dzia?aniu, nie zatyka porw i nadaje odpowiedniej konsystencji. Dodatkowo ?agodzi ona podra?nienia. Zamiast awokado mo?emy u?y? rwnie? innych owocw, np. brzoskwi?, borwek czy truskawek, w zale?no?ci od sezonu.

Maseczka intensywnie oczyszczaj?ca z wit. C

B?dziesz potrzebowa?:

– 3-4 ?y?eczek zielonej glinki

– ok. 3 ca?ych ga??zek ?wie?ej natki pietruszki (razem z ?odygami)

– 1 ?y?eczki ?wie?o wyci?ni?tego soku z cytryny

– 1-2 ?y?ek przegotowanej, przestudzonej wody


Natk? pietruszki razem z sokiem z cytryny i z wod? zmiel w blenderze z ostrzem w kszta?cie litery S lub w mo?dzierzu. Do powsta?ej mieszanki dodaj glink? i dok?adnie wymieszaj drewnian? lub ceramiczn? ?y?eczk?. Je?li maseczka b?dzie zbyt rzadka, dodaj jeszcze troch? glinki. Na?? maseczk? na twarz, szyj? i dekolt, nast?pnie dodaj drug? warstw? zaczynaj?c t? sam? sekwencj? od pocz?tku. Pozostaw ok. 20 min. Po tym czasie dok?adnie sp?ucz letni? wod? i na?? krem.

Zielona glinka ma w?a?ciwo?ci g??boko oczyszczaj?ce, dlatego dobrze nadaje si? do piel?gnacji t?ustej skry, ale taki zabieg mo?na stosowa? do ka?dego typu cery (ostro?nie przy wra?liwej). Wit. C zawarta w natce pietruszki i cytrynie rwnie? pomo?e oczy?ci? skr? i dodatkowo lekko j? rozja?ni. Ponadto natka pietruszki zawiera tak?e szereg innych witamin i minera?w, wi?c jest bardzo od?ywcza. Po tej maseczce skra b?dzie mi?kka, g?adka i roz?wietlona. Stosowana regularnie (1-2 razy w tygodniu) usunie przebarwienia ze skry i wyrwna jej koloryt.

Zio?owa maseczka przywracaj?ca urod?

B?dziesz potrzebowa?:

– 1 ?y?eczki bia?ej glinki

– 1 ?y?eczki mielonego przywrotnika

– ?y?eczki mielonych kwiatw lipy

– ?y?eczki mielonego skrzypu polnego


Wrzu? wszystkie sk?adniki do miseczki, zalej odrobin? wrz?tku i wymieszaj przy u?yciu drewnianej lub ceramicznej ?y?eczki w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Na?? na oczyszczon? twarz i pozostaw ok. 15 20 min. (do ca?kowitego zaschni?cia), sp?ucz letni? wod?. Na koniec na?? krem nawil?aj?cy. Mo?emy od razu przygotowa? wi?ksz? ilo?? maseczki mieszaj?c tylko suche sk?adniki. Wtedy odmierzon? ilo?? b?dziemy musieli miesza? z wod? w osobnym naczyniu zaraz przed na?o?eniem maseczki. Tak? mieszank? mo?na przechowywa? minimum kilka tygodni w szczelnie zamkni?tym pojemniku, z dala od wilgoci.

Przywrotnik, jak sama nazwa wskazuje, przywraca urod?. Dzia?a na skr? regeneruj?co i uj?drniaj?co oraz zmniejsza zmarszczki. Z tego powodu najlepiej nadaje si? do piel?gnacji skry dojrza?ej, ale mo?na go stosowa? tak?e do ka?dego innego typu cery. Skrzyp polny ma podobne dzia?anie uelastycznia i wyg?adza skr?. Kwiaty lipy natomiast maj? w?a?ciwo?ci nawil?aj?ce, co rwnie? s?u?y dojrza?ej skrze, ktra cz?sto jest przesuszona. Bia?a glinka wspomniana w przepisie jest naj?agodniejsz? z glinek, lekko oczyszczaj?c? i nadaj?c? si? nawet do najwra?liwszej skry. Mo?na j? zast?pi? inn?, o bardziej intensywnym dzia?aniu (np. ??t? lub czerwon?).

Serum do twarzy

B?dziesz potrzebowa?:

– szklanej buteleczki o pojemno?ci 10 ml., najlepiej z pipet?

– oleju z nasion dzikiej r?y (ewentualnie oleju z awokado, arganowego z makadamii lub z pestek malin)

– 10 kropli witaminy E w p?ynie

– 10 kropli witaminy A w p?ynie

– 3 5 kropli olejku eterycznego (opcjonalnie); najlepszy b?dzie olejek z kadzid?owca, r?any, pomara?czowy lub neroli albo po??czenie kilku z nich


Nape?nij buteleczk? olejem (nie do pe?na), dodaj witaminy i olejek eteryczny. Dok?adnie wymieszaj i zakr??. U?ywaj wieczorem po na?o?eniu kremu, g?wnie na okolice oczu, ale raz na jaki? czas mo?esz tak?e stosowa? na ca?? twarz, szyj? oraz dekolt (oprcz lub zamiast kremu).

Olej z nasion dzikiej r?y dzi?ki swoim odm?adzaj?cym w?a?ciwo?ciom polecany jest szczeglnie do cery dojrza?ej, ale w profilaktyce przeciwzmarszczkowej mo?na go stosowa? rwnie? do innych typw cery, zw?aszcza wra?liwej i naczynkowej. Zawiera witaminy C, B, E i K, prowitamin? A, garbniki, karotenoidy, flawonoidy i sole mineralne.

Olej z nasion dzikiej r?y

Wykaz ?rde?:

Koz?owski Jan Andrzej, Wielgosz Teresa, Nawrot Joanna, Nowak Gerard, Dawid-Pa? Renata, Kuczy?ski Sebastian, Zielarnia jak czerpa? ze skarbw natury, wyd. Publicat

Hebda Klaudyna, Zio?owy zak?tek, Wydawnictwo Nasza Ksi?garnia, Warszawa 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *