Strona główna » Myd?a rzemie?lnicze

Myd?a rzemie?lnicze

Myd?o rzemie?lnicze

Czy my?leli?cie kiedy? o tym ?eby zrobi? w?asnor?cznie myd?o? Ja my?la?am, p?niej si? zniech?ci?am jak zobaczy?am jakie to skomplikowane, ostatecznie jednak si? zdecydowa?am. I okaza?o si? ?e nie taki diabe? straszny, ale po kolei. Powiem Wam najpierw czym s? myd?a rzemie?lnicze i jak wygl?da proces ich powstawania.

Myd?o nagietkowe

Myd?a rzemie?lnicze

Lata temu zast?pi?am drogeryjne myd?a w p?ynie r?cznie robionymi, naturalnymi kostkami, ktrych w sklepach stacjonarnych i internetowych nie brakuje. R?nica jest dla mnie ogromna – uwa?am ?e zdecydowanie lepiej oczyszczaj? i piel?gnuj? skr?. Ponadto pozbawione s? plastikowanych opakowa?, wi?c bardziej ekologiczne i sprzedawane przez ma?ych przedsi?biorcw, ktrzy tworz? je z pasji. Same plusy, minusw brak. Mo?e jedynie taki ?e trzeba si? zaopatrzy? w dodatkow? mydelniczk?, na ktrej myd?o b?dzie sobie spoczywa? na wannie. Ewentualnie mo?e by? te? woreczek do suszenia myd?a (np. taki). Nie prbowa?am, ale wygl?da kusz?co.

Myd?a to bardzo obszerny i z?o?ony temat. Nie jestem specjalistk? w tej dziedzinie, dlatego podziel? si? z Wami jedynie podstawowymi informacjami, bardziej szczeg?ow? analiz? pozostawiaj?c ekspertom. Zach?cam do zg??bienia tematu, je?li Was zaciekawi?. Pod wpisem znajdziecie kilka linkw, od ktrych mo?ecie zacz??.

Ze wzgl?du na konsystencj?, myd?a naturalne mo?emy podzieli? na sodowe i potasowe. Tworzy si? je odpowiednio przy u?yciu wodorotlenku sodu lub wodorotlenku potasu. Co do zasady myd?a sodowe wyst?puj? w postaci kostek, potasowe natomiast s? bardziej p?ynne (naturalnie wyst?puj? w postaci pasty). Domowe myd?a maj? pH zasadowe, czyli inne ni? skra, ktrej pH jest lekko kwasowe. Nie ma to jednak na ni? negatywnego wp?ywu. Po u?yciu takiego myd?a skra szybko wraca do swojego naturalnego pH, wi?c bez obaw. Myd?a naturalne doskonale piel?gnuj? skr?, sprawiaj?c ?e jest g?adka, oczyszczona, mi?kka i od?ywiona.

Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu dowiedzia?am si?, ?e pojawiaj? si? ostatnio krytyczne g?osy wzgl?dem myde? rzemie?lniczych. Mo?ecie zag??bi? si? w temat sami, polecam ten wpis blogowy jako punkt wyj?ciowy. Osobi?cie u?ywam takich myde? od lat, a od kilku miesi?cy tak?e szamponu w kostce i uwa?am ?e moja skra i w?osy mwi? same za siebie. Nikt mnie nie przekona, ?e syntetyczne substancje czyszcz?ce s? lepsze od naturalnego myd?a, bo widz? efekty na sobie.

Myd?o nagietkowe

Jak zrobi? myd?o w domu

W wielkim skrcie postaram si? opisa? proces tworzenia myd?a sodowego w domu. Obejmuje on kilka etapw. Najpierw trzeba przygotowa? ?ug, czyli po??czy? wod? z wodorotlenkiem sodu. Podczas tej czynno?ci zachodzi reakcja chemiczna, ktra znacznie podnosi temperatur? cieczy i powoduje powstanie toksycznych oparw. T? czynno?? nale?y wykonywa? bardzo ostro?nie, maj?c na sobie r?kawiczki, maseczk? i okulary. Bez obaw – jest to najtrudniejszy krok w ca?ym procesie.

Nast?pny to rozpuszczenie t?uszczy i poczekanie a? osi?gn? z ?ugiem podobn? temperatur?. Wtedy nale?y przela? ?ug do t?uszczu i wymiesza? przy u?yciu blendera. Na tym etapie mo?emy do?o?y? r?ne dodatki np. zapachowe czy barwi?ce, je?li zawiera je receptura.

Gotow? mas? przelewa si? do formy i odstawia na 24h. Po tym czasie myd?o kroi si? w kostki i odstawia do suszenia na odpowiedni okres czasu – od 6 tygodni nawet do kilku miesi?cy, w zale?no?ci od myd?a. Nast?puje wtedy proces saponifikacji i kostki nabieraj? twardo?ci (paruje z nich woda). Powstaje wtedy rwnie? gliceryna, ktra jest produktem ubocznym reakcji zmydlania i obni?a si? pH myd?a. Gdy minie okres le?akowania, mo?emy bezpiecznie zacz?? u?ywa? w?asnor?cznie przygotowanego myde?ka.

Pami?tajcie, ?e opisa?am proces w du?ym uproszczeniu. Jest wiele rzeczy, o ktrych nale?y pami?ta? podczas tworzenia myd?a, przede wszystkim je?li chodzi o ?rodki ostro?no?ci i zasady dobierania sk?adnikw, bo nie mo?na tego robi? dobrowolnie. Receptury na myd?o s? starannie przygotowywane w przemy?lany sposb. Osobom pocz?tkuj?cym polecam wi?c skorzystanie z gotowych, sprawdzonych przepisw. Zach?cam te? do ogl?dni?cia krtkiego filmiku z instrukcjami.

Myd?o rzemie?lnicze

Moje pierwsze do?wiadczenie

Decyduj?c si? na w?asnor?czne przygotowanie myd?a postanowi?am zda? si? na wiedz? osoby do?wiadczonej i skorzysta? z gotowego zestawu ido robienia myde?. Mj pochodzi ze sklepu Mydlanych Rewolucji – zdecydowa?am si? na myd?o nagietkowe. Po bardzo krtkim czasie dosta?am wi?kszo?? sk?adnikw, z wyj?tkiem tych, ktre mo?na kupi? w sklepie bez wi?kszego problemu, typu oliwa z oliwek czy suszone kwiaty nagietka. Na mj adres mailowy przyszed? plik pdf z receptur? oraz instrukcjami jak wykona? myd?o. Zawiera? on rwnie? bardzo szczeg?owe informacje na temat ?rodkw ostro?no?ci, przygotowania miejsca pracy, niezb?dnych akcesoriw itp. Z plikiem trzeba si? koniecznie bardzo dok?adnie zapozna? zanim przyst?pimy do dzie?a. Szczeglnie wa?na jest cz??? dotycz?ca mydlanego BHP.

Proces robienia myd?a przeszed? do?? sprawnie w moim przypadku. Niektre sk?adniki dosta?am w ju? odmierzonej ilo?ci, inne musia?am zwa?y?. Instrukcje by?y jasne, wi?c nie mia?am w?tpliwo?ci jakie kroki po kolei musz? podj??. Kilkukrotnie przeczyta?am zasady dotycz?ce bezpiecze?stwa i oczywi?cie si? do nich dostosowa?am. Ze wzgl?du na wydzielaj?ce si? opary otworzy?am rwnie? okna w ca?ym mieszkaniu aby je porz?dnie wywietrzy? w trakcie i po procesie. Jak przykazano, gotow? mas? mydlan? przela?am do foremki, a nast?pnego dnia pokroi?am myd?o w kostki i wsadzi?am do kartonu na 6-tygodniowe suszenie.

W efekcie powsta?o 15 kostek myd?a (wi?cej ni? si? spodziewa?am). Przetestowa?am i jestem nim zachwycona – pi?knie pachnie, cudownie si? pieni i dok?adnie oczyszcza. Cho? nie wygl?da idealnie, to dzia?a rewelacyjnie – skra jest po nim mi?kka i nawil?ona. Wi?kszo?? kostek rozda?am, zostawi?am sobie jednak ma?y zapas 🙂

Zauwa?y?am, ?e w sklepie Mydlanych Rewolucji dost?pne s? rwnie? zestawy do samodzielnego przygotowania szamponu w kostce do r?nego rodzaju w?osw. Na pewno kiedy? ch?tnie skorzystam.

Myd?o rzemie?lnicze

Dwa s?owa na koniec

Podsumowuj?c, moim zdaniem warto zamieni? drogeryjne myd?a na te naturalne. Zach?cam do ma?ego eksperymentu i przygotowania sobie takiego myde?ka w domu. Je?li jednak nie poci?ga Was ten pomys? z jakiegokolwiek powodu, w sklepach internetowych jest ogromny wybr tego typu wyrobw, a? ci??ko si? zdecydowa?. Polecam Mydlane Rewolucje i Kostk? Myd?a, ale takich produktw tworzonych z pasj? i zaanga?owaniem znajdziecie na pewno du?o wi?cej.


?rd?a:

  • https://ukrecone.com/mydlo-potasowe/blog/
  • https://rogalove.com/zle-niedobre-i-szkodliwe-mydlo-czy-oby-na-pewno/
  • https://ukrecone.com/jak-zrobic-mydlo-pierwsze-mydlo/blog

2 myśli na “Myd?a rzemie?lnicze”

  1. Hej 🙂 Nigdy nie by?am fank? myde? w kostce. Sama nie wiem czemu, mycie r?k wydawa?o mi si? bardziej czasoch?onne ni? przy u?yciu myd?a w p?ynie gdzie raz dwa naciskam, rozprowadzamy i sp?ukuje. Twoje myd?o nie do??, ?e jest mi?ciutkie i rozprowadza si? b?yskawicznie to w dotyku wytwarza bardzo delikatna piank? pokrywaj?ca ca?e d?onie a? nie chce si? go sp?ukiwa? 😀 Co wi?cej, rzeczywi?cie je nawil?a. Zainspirowa?as mnie i powa?nie rozwa?am zamian? marketowego myd?a w p?ynie na Twoje naturalne, delikatne mydelko. Gor?co polecam ??????

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *